Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-20202016-04-05
W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w Żylinie na Słowacji odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja.W trakcie posiedzenia poruszono następujące kwestie:

Zatwierdzenie projektów parasolowych

Komitet Monitorujący zatwierdził sześć projektów parasolowych na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozoju Regionalnego (EFRR) 18,5 mln euro. Wdrażane one będą w ramach wyodrębnionej w Programie alokacji na Fundusz Mikroprojektów, która stanowi 12% środków EFRR Programu. Projekty parasolowe to projekty realizowane przez polskie euroregiony w partnerstwie ze słowackimi Wyższymi Jednostkami Terytorialnymi, które służą udzielaniu dofinansowania mikroprojektom w ramach 1 i 3 osi priorytetowej. Zatwierdzone projekty parasolowe to:

-"Łączy nas natura i kultura", którego partnerem wiodącym jest Związek Euroregion "Tatry", a partnerami projektu Żyliński Kraj Samorządowy i Preszowski Kraj Samorządowy;

-"Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim", którego partnerem wiodącym jest Związek Euroregion „Tatry”, a partnerami projektu Żyliński Kraj Samorządowy i Preszowski Kraj Samorządowy.

-"Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i Wyższej Jednostce Terytorialnej w Preszowie", którego partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, a partnerem projektu Preszowski Kraj Samorządowy;

-"Wdrażanie mikroprojektów z zakresu edukacji w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie", którego partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, a partnerem projektu Preszowski Kraj Samorządowy;

-"MikroINTERREG PL-SK", którego partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej, a partnerem projektu Żyliński Kraj Samorządowy;

-"MikroINTERREG - edu PL-SK", którego partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej, a partnerem projektu Żyliński Kraj Samorządowy;

Mikroprojekty to wyodrębnione wspólne przedsięwzięcia o niewielkiej skali realizowane w ramach danego projektu parasolowego. Mikroprojekty moga być wdrażane w ramach dwóch obszarów: ochrona, wzmocnienie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz rozwój edukacji transgranicznej. Wartość dofinansowania z EFRR dla mikroprojektów wynosi od 2 do 100 tys. euro. Nabory na mikroprojekty będą przeprowadzane przez każdego z partnerów projektu parasolowego.

Zatwierdzenie koncepcji projektów flagowych

Komitet Monitorujący zatwierdził także 5 koncepcji projektów flagowych na łączną kwotę dofinansowania z EFFR 14 mln euro:

-„Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – II etap”, którego partnerem wiodącym jest EUWT Tatry;

-„Nauka bez granic”, którego partnerem wiodącym jest Województwo Małopolskie;

-„Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej - Etap I-Budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu”, którego partnerem wiodącym jest Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu“;

-„Svätomariánska púť“, którego partnerem wiodącym jest Preszowski Kraj Samorządowy;

-„KultFilmTur“, którego partnerem wiodącym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Istotą projektów flagowych w programie INTERREG Polska-Słowacja jest współpraca zamiast konkurencji poszczególnych gmin i regionów oraz postrzeganie pogranicza polsko-słowackiego jako wspólnego potencjału, który warto rozwijać.Realizacja ww. projektów zwiększy atrakcyjność polsko-słowackiego pogranicza m.in. poprzez utworzenie jednolicie oznakowanych szlaków rowerowych (w sumie ok. 300 km). Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza wzmocnią także projekty oparte na spuściźnie filmowej tego obszaru oraz tradycjach historycznych i regilijno-kulturowych, poprzez zaoferowanie mieszkańcom pogranicza i osobom przyjezdnym zintegrowanej trasy, która powstanie na wzór szlaku pielgrzymkowego do Santiago de Compostela. Przewiduje się także, że w ramach projektu „Nauka bez granic” nastąpi integracja działań podmiotów edukacyjnych oraz rynku pracy na rzecz zwiększenia szans edukacyjno – zawodowych mieszkańców po polskiej i słowackiej stronie.

Warunkiem wdrożenia projektów flagowych będzie złożenie przez wnioskodawców zatwierdzonych koncepcji formalnego wniosku o dofinansowanie projektu w terminie do 30 czerwca 2016 r. oraz zatwierdzenie go przez Komitet Monitorujący. Warunkiem zatwierdzenia wniosku do dofinansowania będzie wprowadzenie przez wnioskodawców rekomendacji sformułowanych w odniesieniu do poszczególnych koncepcji na etapie ich oceny i zatwierdzania. Przewidywany termin zatwierdzenia projektów flagowych to koniec września 2016 r.

Pozostałe kwestie
Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego zatwierdzono także zmiany w podręczniku beneficjenta i w następujących załącznikach:
-Załącznik nr 2: umowa partnerska;
-Załącznik nr 6: przykładowe węzły sieci transportowej;
-Załącznik nr 7: poradnik informacyjno-promocyjny dla beneficjentów;
-Załącznik nr 8: zasady udzielania zamówień publicznych;
-Załącznik nr 9: kryteria oceny (dot. tylko wersji słowackiej);
-Załącznik nr 10: umowa o dofinansowanie;
-Załącznik nr 10.1: umowa o dofinansowanie z pomocą publiczną (nowy dokument);
-Załącznik nr 14: zasady realizacji projektów parasolowych.

Inne zagadnienia, które omówiono na posiedzeniu i w odniesieniu do których zostały podjęte decyzje to:
-zatwierdzono „Plan Ewaluacji Programu”;
-zatwierdzono „Regulamin pracy ekspertów oceniających projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020”;
-pozytywnie zaopiniowano podręczniki dla mikrobeneficjentów przygotowane przez partnerów wiodących i partnerów projektów parasolowych, w tym ustalono rekomendacje do tych podręczników.

Następne planowane posiedzenie Komitetu Monitorującego odbędzie się 28-29 września 2016 r. w województwie podkarpackim.Więcej informacji oraz dokumenty zatwierdzone przez Komitet Monitorujący zostaną udostępnione na stronie internetowej Programu po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia.

Źródło: www.ewt.gov.pl