Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Europejska Współpraca Terytorialna

Europejska Współpraca Terytorialna służy wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Stanowi kontynuację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006.
Cel Europejskiej Współpracy Terytorialnej obejmuje trzy główne obszary:
  • rozwój ekonomicznej i społecznej działalności transgranicznej ( współpraca transgraniczna)
  • zainicjowanie i rozwój współpracy transnarodowej, której celem jest zwiększenie spójności terytorialnej dużych ponadnarodowych grup Unii Europejskiej
  • zwiększenie wydajności polityki regionalnej przez międzyregionalną promocję i współpracę, tworzenie sieci i wymianę doswiadczeń między regionami i lokalnymi władzami ( współpraca międzyregionalna)
Alokacja na całą UE wynosi 7,75 mld euro, w tym:
  • Współpraca transgraniczna (5,58 mld euro), dawny INTERREG IIIA
  • Współpraca transnarodowa (1,58 mld euro), dawny INTERREG IIIB
  • Współpraca międzyregionalna (0,39 mld euro), dawny INTERREG IIIC
Na pograniczu polsko-słowackim jest realizowany Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, będący jednym z programów EWT. Obszar kwalifikowany Programu obejmuje:
  • po stronie polskiej: podregion bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz powiaty:  oświęcimski;, rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów,
  • po stronie słowackiej: kraj żyliński i kraj preszowski.

 Alokacja EFRR całkowita na Program wynosi 157,4 mln euro (w tym strona polska 85,9 mln euro).