Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Kto może być partnerem w mikroprojekcie

Ze względu na transgraniczny charakter Programu, każdy wnioskodawca musi mieć partnera po drugiej stronie granicy. Partnerstwo to musi być potwierdzone porozumieniem lub umową określającą wzajemne działania i zobowiązania podczas realizacji projektu. Partner musi spełniać takie same kryteria co wnioskodawca i musi mieć siedzibę na obszarze objętym Programem.

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów mogą zgłaszać:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz stowarzyszenia
 • jednostki administracji ustanowione przez państwo lub jednostki (instytucje) utworzone przez samorządy terytorialne samorząd w celu świadczenia usług publicznych
 • organizacje pozarządowe
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)
Kwalifikujący się beneficjenci:
 • podmioty posiadające osobowość prawną zgodnie z obowiązującym prawem krajowymi i których siedziby znajdują się na terenie obszaru wsparcia Programu
 • podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt
 • podmioty nieposiadające osobowości prawnej, w imieniu których jednostka nadrzędna będzie starała się o dotacje (wskazując podmiot, który będzie realizował projekt)

Każdy z tych podmiotów musi:

 • być podmiotem o charakterze niedochodowym,
 • mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania, tak aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w projekcie,
 • być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem

Zasięg  obszaru wsparcia:

 • po polskiej stronie granicy – NTS III (podregiony): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz NTS IV – powiat oświęcimski (z podregionu krakowsko-tarnowskiego-NTS III), powiat pszczyński (z podregionu centralnego śląskiego-NTS III), powiat rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów (z podregionu krakowsko-tarnowskiego-NTS III). W powiatach pszczyńskim, rzeszowskim oraz oświęcimskim projekty będą realizowane zgodnie z art. 21 Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr 1080/2006 dopuszczającym możliwość przyznania do 20% budżetu programu dla obszarów przyległych do zasadniczego obszaru wsparcia,
 • po słowackiej stronie granicy – NTS III (regiony): Kraj Żyliński oraz Kraj Preszowski
Partnerstwo w mikroprojekcie powinno spełniać poniższe kryteria:
 • wspólne przygotowanie mikroprojektu z partnerem zagranicznym,
 • wspólna realizacja mikroprojektu z partnerem zagranicznym.
Polscy wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację mikroprojektu do Euroregionu Beskidy, Euroregionu Karpackiego lub Euroregionu Tatry a wnioskodawcy słowaccy do Wyższej Jednostki Terytorialnej w Prešovie lub Žilinie. Każdy beneficjent musi mieć partnera zagranicznego i może mieć partnera krajowego, przy czym partner zagraniczny nie może otrzymać dofinansowania. Natomiast partner krajowy może skorzystać z dofinansowania, które określi w zawartym porozumieniu o współpracy partnerskiej, załączonym do wniosku o dofinansowanie.
 
Znacznym stopniem zaangażowania partnera zagranicznego jest złożenie przez niego wniosku o dofinansowanie projektu komplementarnego, co może wzmacniać efekt transgraniczny.
 
Projekty komplementarne, to dwa projekty uzupełniające się przedmiotowo (zakres rzeczowy) lub przestrzennie (lokalizacja w przestrzeni) dotyczące działań o podobnym charakterze i tematyce realizowanych po obu stronach granicy. Wnioskodawca polski i wnioskodawca słowacki wspólnie przygotowują i realizują projekty komplementarne. Projektami komplementarnymi są tylko takie projekty, w których wnioskodawcy są dla siebie wzajemnie partnerami (wnioskodawca polskiego projektu komplementarnego jest jednocześnie partnerem w projekcie złożonym przez wnioskodawcę słowackiego i vice versa). Osiągnięcie efektów poszczególnych projektów komplementarnych nie powinno być uzależnione od realizacji drugiego z projektów

Aktualizacja: 2012-05-31