Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-20202016-01-27
Informujemy, że w dniu 26.01.2016 r. ogłoszony został nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 -„Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet inwestycyjny: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. Kwalifikowalne będą wyłącznie projekty, które zakończą rzeczową realizację do 31 maja 2018 roku.Wnioski należy składać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie (ul. Halicka 9, 31-036 Kraków) w terminie do 31.05.2016 r. do godz. 16:15.

Poniżej zamieszczono podstawowe informacje dla potencjalnych wnioskodawców. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Programu. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Wrzesień 2016 roku

Sposób składania wniosków
Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie najpóźniej dnia 31 maja 2016 roku do godziny 16:15. Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej do WST:
  • złożenie wersji elektronicznej – wniosek należy złożyć przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. generatora wniosków,
  • złożenie wersji papierowej - wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami (lista załączników do wniosku) należy złożyć w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).
Kto może składać wnioski?
- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg - ważnych transgranicznych odcinków sieci, zwłaszcza budowę lub modernizację infrastruktury drogowej łączącej systemy transportu po obu stronach granicy.
Możliwe jest dofinansowanie jedynie takich projektów, które umożliwiają połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów do sieci TEN-T i wzmacniają współpracę transgraniczną (przykładowe węzły sieci TEN-T w obszarze wsparcia programu i jego sąsiedztwie). Nie ma możliwości dofinansowania połączeń prowadzących z terenów zamieszkałych nie będących węzłami sieci TEN-T do węzłów trzeciorzędnych.
Wspierane będą tylko projekty dotyczące ciągów komunikacyjnych, tj. dany fragment drogi powinien być albo jednym odcinkiem, albo, w przypadku projektu, na który składa się kilka fragmentów dróg, powinno istnieć między nimi logiczne połączenie. Modernizowane odcinki dróg muszą wykazywać po obu stronach granicy porównywalne parametry techniczne i musi zostać zapewniona możliwość ich wykorzystania przez podobne kategorie pojazdów.
Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie: 
- ocena formalna i kwalifikowalności
- ocena techniczna
- ocena  merytoryczna
W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym), udowodniony transgraniczny charakter inwestycji oraz na wykazanie stworzenia lub poprawienia połączenia z siecią TEN-T.
Szczegółowe kryteria oceny projektów znajdują się tutaj.

Procent dofinansowania projektu
Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wartość dofinansowania

Minimalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 500 tys. euro
Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 6 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru to 29,76 mln euro.

Niezbędne dokumenty obowiązujące dla naboru
Inne ważne informacje
Kurs euro obowiązujący dla naboru: 1 euro = 4,34 PLN