Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI POGRANICZA..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU TURYSTYCZNYM

BENEFICJENT: Miasto i Gmina Szczawnica
PARTNER SŁOWACKI: Mesto Spišská Belá
OKRES REALIZACJI:  01.12.2009 r. -30.09.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 41 155,50 €  w tym dofinansowanie z EFRR: 34 982,17 €

Warunki krajobrazowo - przyrodnicze, zasoby turystyczne sprzyjające wielu formom wypoczynku, rekreacji, a także turystyki aktywnej, unikatowe warunki klimatyczne oraz atrakcyjne położenie na pograniczu polsko-słowackim w naturalny sposób generują potrzebę ukierunkowania i oparcia rozwoju gospodarczego i społecznego Szczawnicy oraz słowackiego miasta Spisska Bela na sferze turystyki. Partnerzy projektu, dostrzegając, że  barierą w rozwoju turystycznym pogranicza polsko-słowackiego był brak spójnej, skoordynowanej polityki promocyjnej potencjału turystycznego Szczawnicy oraz Spisskiej Beli podjęli się realizacji mikroprojektu, którego celem było zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej i wzmocnienia konkurencyjności obszaru gmin przygranicznych poprzez promocję i rozwój turystyki oraz aktywizacji transgranicznego ruchu turystycznego. Działania promocyjne realizowane w ramach projektu podkreśliły dużą atrakcyjność turystyczną Szczawnicy i Spisskiej Beli, a także uwypukliły znaczenie turystyki jako czynnika istotnie wpływającego na rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza polsko-słowackiego. Stąd realizacja projektu przyczyniła się nie tylko do stworzenia wspólnego systemu promocji walorów turystycznych, przyrodniczych i krajobrazowych obu gmin, ale także do wzrostu transgranicznego ruchu turystycznego pomiędzy Szczawnicą i słowackim miastem Spisska Bela.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Opracowanie i druk publikacji
W trakcie realizacji projektu wydano następujące publikacje:

        

                                                                            Album                                    Folder                                     Książka 

Materiały promocyjne dystrybuowane były po polskiej i słowackiej stronie granicy.
II. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych
W najczęściej uczęszczanych przez turystów miejscach (przy wjeździe do Miasta (Szczawnica-Piaski), przy końcowej przystani Spływu Dunajca w Szczawnicy, w centrum Szczawnicy oraz w Jaworkach) zamontowano 4 tablice służące promowaniu walorów turystycznych i przyrodniczych Pienin oraz informowaniu o szlakach pieszych i rowerowych zlokalizowanych na obszarze przygranicznym (umieszczone informacje są  zarówno w polskiej jak i w słowackiej wersji językowej).

     
       
III. Konkurs pn. „Turystyczna Pamiątka ze Szczawnicy”
W ramach mikroprojektu zorganizowano konkurs pn. Turystyczna Pamiątka ze Szczawnicy, którego celem była popularyzacja i wyróżnienie najbardziej atrakcyjnych i skutecznych marketingowo pamiątek symbolizujących uzdrowiskową miejscowość przygraniczną – Szczawnicę. W trakcie realizacji projektu stworzono wizualny symbol miasta przygranicznego - stałego elementu promocji. 

        

IV. Rozbudowanie stron internetowych  www.szczawnica.pl i www.szczawnica.eu
Kamery internetowe zostały zlokalizowane w najatrakcyjniejszych miejscach Szczawnicy. Obraz z kamer zamieszczony jest  na stronach internetowych www.szczawnica.pl i  www.szczawnica.eu.

  
www.szczawnica.pl

   
www.szczawnica.eu

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo pod adresem: http://www.szczawnica.pl/pl/988/21752/%5C