Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "WSPÓLNY ROZWÓJ KULTURY NA ORAWIE 2011"

2012-06-28
MIKROPROJEKT PT.  WSPÓLNY ROZWÓJ KULTURY NA ORAWIE 2011

BENEFICJENT: Orawskie Centrum Kultury
PARTNER SŁOWACKI: Miasto Trstena
OKRES REALIZACJI: 01.07.2011 r. – 30.03.2012 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 29.599,45 € w tym dofinansowanie z EFRR: 25.159,53 €


Celem projektu było nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów w sferze kultury  na terenie przygranicznym Orawy oraz stworzenie bazy dla kolejnych projektów kulturalnych w przyszłości. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację cyklu imprez kulturalnych i warsztatów, w których uczestniczyli przede wszystkim mieszkańcy Orawy.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.     Przeprowadzenie imprez kulturalnych:
  • Na Lipnicy bywom…- festyn odbył się  7 sierpnia 2011 r. w Lipnicy Małej. Podczas festynu zaprezentowały się zespoły artystyczne z Polski i ze Słowacji. Ze strony partnera wystąpił zespół „Mixer”, Młodzi  „Heligonkary.

  • Orawskie kolędowanie – na scenie Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce 15 stycznia 2012 r. odbyło się Orawskie Kolędowanie. Impreza ta miała na celu przedstawienie tradycji bożonarodzeniowych na Słowacji i w Polsce, ukazując wspólne korzenie orawskiej kultury na pograniczu. Ze Słowacji wystąpił chór z Trsteny ( 15 osób) oraz  kolędnicy z heligonkami (7 osób), zaś z ze strony polskiej wzięło udział 64 osób z zespołów regionalnych i szkół z terenu gminy Jabłonka.

  • Pokłon Orawie – w Jabłonce oraz w Trstenie przedstawiono  widowisko „Pokłon Orawie”. Wystąpiły w nim dzieci z gminy Jabłonka i miasta Trsteny, które uczestniczyły w warsztatach w ramach projektu „Wspólny rozwój kultury na Orawie”. Widowisko Pokłon Orawie to muzyczno - taneczny spektakl,  który wyróżniał się barwnością i dynamizmem. Dzieci zaprezentowały grę na heligonce, skrzypcach, basach, piszczałkach oraz tańce orawskie oraz współczesne. Scenariusz oparty był na motywie wędrówki przez świat, poznawanie innych kultur, a przez to docenienie swojej orawskiej tradycji. Spektakl miał uczyć tolerancji, otwarcia na drugiego człowieka, poszukiwania wspólnych wartości na „ziemi pogranicza”. W imprezie uczestniczyły osoby z Polski i ze Słowacji.

  • Sztuka Wolorze - bohaterowie tej sztuki to głównie pasterze wypasający woły z górnoorawskich wiosek, zarówno tych po stronie polskiej jak i słowackiej. W spektaklu zagrali aktorzy - amatorzy, głównie członkowie orawskich zespołów regionalnych. W spektaklu zagrali również Słowacy (5 osób), były to role pasterzy ze słowackich wiosek z Górnej Orawy. Na spektakl do Orawskiego Centrum Kultury przybyło 130 osób, w tym zaproszeni goście ze Słowacji. Inscenizacja została ciepło przyjęta przez publiczność i nagrodzona brawami.

 

  • Wystawa Boże Narodzenie na Orawie - wystawę  uroczyście otwarto  16 grudnia 2011 r. Wystawa prezentowała spojrzenie dzieci na świąteczne tradycje te dawne i współczesne zarównano polskiej jak i słowackiej Orawy, ich spostrzeganie świata, dziecięcą wrażliwość. Wystawa miała również  na celu zaprezentowanie różnych technik malarskich i rękodzieła od tradycyjnych po współczesne. Głównymi gośćmi były dzieci i ich rodzice oraz grupa dzieci i nauczycieli ze  Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Dilonga w Trstenie. W otwarciu wystawy uczestniczyło - 45 osób ze strony słowackiej, 39 ze strony polskiej.

II.    Przeprowadzenie warsztatów muzycznych,  plastycznych, teatralno-tanecznych oraz rękodzieła
Od września 2011r. rozpoczęły się zajęcia muzyczne (w tym nauka gry na heligonkach, które prowadził  instruktor ze Słowacji), plastyczne, i rękodzieła oraz teatralno - taneczne. Warsztaty  odbywały  się w budynku Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce. Warsztaty zakończyły się wspólną wystawą malarską oraz widowiskiem muzycznym.

                 
Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.