Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "WSPÓLNY ROZWÓJ KULTURY I SPORTU NA ORAWIE"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. WSPÓLNY ROZWÓJ KULTURY I SPORTU NA ORAWIE

BENEFICJENT:  Gmina Jabłonka
PARTNER SŁOWACKI: Mesto Trstena
OKRES REALIZACJI:  Od 01 .01.2010 r. do 31.12. 2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  32 582,24€ w tym dofinansowanie z EFRR: 27 694,91 €

Gmina Jabłonka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie granicy ze Słowacją, w rejonie geograficznym i historycznym o nazwie Orawa. Rejon ten jest przedzielony granicą na część polską i słowacką. Jest to jednak granica sztuczna, która oddziela regiony o podobnych cechach, wspólnej historii i ze sobą związanych. Istnieje ogromny potencjał możliwości współpracy pomiędzy partnerami po obydwu stronach granicy. Pomiędzy partnerami rozwija się wieloletnia współpraca, jednakże dotychczas współpraca ta była ograniczona, głownie ze względu na brak środków finansowych na realizację przedsięwzięć. Gmina Jabłonka i Miasto Trstena posiadają bogaty repertuar cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych. Brak jest jednakże wspólnych imprez będących okazją do wzajemnego poznania się, poznania swojego dorobku oraz likwidacji barier będących pozostałością granicy.

Głównym celem projektu było nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów w sferze kultury i sportu na terenie przygranicznym Orawy oraz stworzenie bazy dla kolejnych projektów kulturalnych i sportowych w przyszłości. Celami bezpośrednimi była:
  • poprawa jakości życia kulturalnego mieszkańców Górnej Orawy poprzez zwiększenie ilości i jakości wspólnych imprez kulturalnych,
  • zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców obszaru pogranicza oraz promocja zdrowego trybu życia poprzez organizację wspólnych imprez sportowych,
  • promocja współpracy przygranicznej, w tym promocja imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez partnerów projektu.
Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.   Organizacja 2 imprez kulturalnych
W ramach projektu zorganizowano imprezy pn. Orawskie Chodnicki i Orawska Watra, w których uczestniczyło 2000 osób.

II.   Organizacja 2 imprez sportowych
350 osób uczestniczyło w zawodach w piłce siatkowej oraz w zawodach w piłce nożnej zorganizowanych przez Gminę Jabłonka.III. Opracowanie i wydanie dwujęzycznego folderu promocyjnego zawierającego zdjęcia ze zorganizowanych wspólnych imprez oraz ich opisy

IV. Wykonanie materiałów promocyjnych (4000 sztuk ulotek, 420 sztuk smyczy, 350 sztuk toreb, 500 sztuk długopisów promocyjnych), które były dystrybuowane wśród uczestników imprez

V.   Na zakończenie realizacji projektu zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca

Fotografia pochodzi z archiwum Beneficjenta.