Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "UCHRONIĆ OD ZNISZCZENIA I ZAPOMNIENIA PRZYDROŻNE FIGURY..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. UCHRONIĆ OD ZNISZCZENIA I ZAPOMNIENIA PRZYDROŻNE FIGURY POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

BENEFICJENT:  Gmina Siepraw
PARTNER SŁOWACKI: Obec Spišský Štvrtok
OKRES REALIZACJI:  01.10.2009 r. do 30.11.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  37 052,93€ w tym dofinansowanie z EFRR: 31 494,99€

Realizacja projektu wynikała z potrzeby przeciwdziałania pogarszającemu się stanu technicznego przydrożnych figur i kapliczek rozproszonych po terenie Gminy Siepraw i Gminy Spišský Štvrtok. Według wstępnych danych na terenie obu gmin znajduje się około 52 obiektów małej architektury sakralnej w różnym stanie technicznym. Pomimo niewielkiego budżetu gminy rok w rok wykonują renowacje jednej przydrożnej figury, której naprawa jest najbardziej nagląca. Niestety tak prowadzona renowacja jest zbyt powolna w stosunku do postępującego zniszczenia obiektów. Oprócz braku środków finansowych na przeprowadzenie renowacji figur gminy borykają się również z drugim równie ważnym problem, tj. brakiem inwentaryzacji zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie gmin. Opracowanie inwentaryzacji istniejących przydrożnych figur wraz z diagnozą ich stanu technicznego i zakresem prac renowacyjnych pozwoliło zaplanować racjonalny program odnowy obiektów oraz wykorzystać zdobyte wiadomości do wydania i upowszechnienia informatora turystycznego w wersji polsko–słowackiej dotyczącego zasobów dziedzictwa kulturowego gmin pogranicza polsko-słowackiego, wraz z mapą lokalizacji figur. Publikacja stanowiła odpowiedź na rosnącą popularność walorów krajobrazowych i kulturowych regionu wśród turystów i pielgrzymów. Działaniem promującym projekt było opracowanie mapy lokalizacji przydrożnych figur w każdej gminie z równoczesnym zaplanowaniem i oznakowaniem po jednej trasie w każdej gminie szlaku turystyczno – pielgrzymkowego.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.  Wstępna faza projektu
Dokonano wstępnej inwentaryzacji posiadanych zasobów dziedzictwa kulturowego, polegającej na stworzeniu spisu istniejących przydrożnych kapliczek wraz  z wykonaniem amatorskich zdjęć w gminach po obu stronach granicy.

II. Wizyta studyjna u Partnera Słowackiego
Celem wizyty była wymiana informacji i dokonanie wyboru kapliczek do renowacji. Podczas spotkania każda z gmin przedstawiła opis stanu i liczebności przydrożnych kapliczek. Partnerzy ustalili zakres potrzebnych informacji o każdej przydrożnej kapliczce celem opracowania polsko – słowackiego informatora turystycznego.

III.Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego
Inwentaryzacja polegała na pozyskaniu informacji dotyczących kapliczek (zdjęcia, archiwalia, teksty historyczne, ryciny). W ramach działania  podpisane zostały umowy o dzieło na wykonanie profesjonalnych zdjęć, rycin (10 sztuk), przygotowania tekstów opisujących przydrożne figury oraz kapliczki i tłumaczeń.

IV.Przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych
Opracowano i wydrukowano w wersji polsko – słowackiej informator turystyczny dotyczący zasobów dziedzictwa kulturowego obu gmin, wraz z mapą lokalizacji obiektów małej architektury sakralnej. Publikacja została wydana w ilości 4.000 egzemplarzy, w formacie kieszonkowym w pełnym kolorze.V.Wyznaczenie i oznakowanie szlaków pieszo - rowerowych wzdłuż przydrożnych figur
Wytyczone zostały dwie trasy o łącznej długości około 12 km (1 w Gminie Siepraw, 1 w Gminie Spišský Štvrtok), które należą do grupy tras łatwych, spacerowych. Kapliczki    i przydrożne figury zostały oznakowane tablicami informacyjnymi w wersji polsko – słowackiej (około 15 tablic). Trasa ta została zaznaczona na dwóch mapach lokalizacyjnych; jedna mapa terenu Gminy Siepraw, druga mapa terenu Gminy Spišský Štvrtok.

VI.Renowacja
Wykonano prace renowacyjne w wybranych 3 obiektach na terenie Gminy Siepraw.Fotografia pochodzi z archiwum Beneficjenta.