Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "SZLAKIEM MAŁEJ I DUŻEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. SZLAKIEM MAŁEJ I DUŻEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ GMINY UŚCIE GORLICKIE - II ETAP

BENEFICJENT:  Gmina Uście Gorlickie
PARTNER SŁOWACKI: Obec Hervartov
OKRES REALIZACJI:  01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  13 316,51€ w tym dofinansowanie z EFRR: 11 319,03€

Celem nadrzędnym projektu było przybliżenie historii, kultury i architektury, religii regionu pogranicza polsko-słowackiego, ocalenie od zapomnienia zabytków małej i dużej architektury sakralnej pogranicza polsko-słowackiego. Ponadto uświadomienie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby zachowania, ratowania i upowszechniania materialnej i duchowej kultury pogranicza polsko-słowackiego oraz poszanowanie i promocja różnorodności kulturowej.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.  Robocze spotkania partnerów
W trakcie realizacji projektu Partnerzy projektu w celu jego najlepszego wykonania przeprowadzili sześć spotkań roboczych, podczas których zostały wypracowane najlepsze sposoby realizacji projektu. W ramach tych spotkań odbywała się wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy międzyinstytucjonalnej.

II. Zbieranie materiałów do publikacji, przygotowanie tekstu, korekta

III. Wydruk publikacji-III tom „Wokół Uścia Gorlickiego” i IV tom „W dolinie rzeki Białej”
Publikacja została wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy.

  

IV.  Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji podsumowującej i promującej publikacje i projekt

    

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.