Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "STUDIUM PORÓWNAWCZE TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY ORAWSKIEJ..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. STUDIUM PORÓWNAWCZE TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY ORAWSKIEJ NA STAREJ FOTOGRAFII ZE STANEM OBECNYM

BENEFICJENT:  Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
PARTNER SŁOWACKI: Turist – Orava, združenie pre rozvoj cestovného ruchu a historických tradícií Oravy
OKRES REALIZACJI:   01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  43 070,74€  w tym dofinansowanie z EFRR: 36 610,14€

Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zajmuje się pozyskiwaniem i ochroną pozostałości po tradycyjnej zabudowie Orawy. Pogarszający się stan zabytkowej architektury skłania do: konieczności fotograficznej dokumentacji obecnego stanu istniejącej architektury, opracowanie materiału ikonograficznego w placówkach archiwalnych i muzealnych celem porównania ze stanem obecnym, wskazanie obiektów wymagających konserwacji i opieki nad zabytkami, zapoznania społeczności lokalnych z posiadanym dziedzictwem kulturowym, zainteresowania turystów ciekawymi przykładami budownictwa orawskiego.
Celem projektu było pogłębienie wiedzy o zabytkowej architekturze Orawy, zainteresowanie i zachęcenie jak największej grupy społeczności lokalnych do ochrony dziedzictwa narodowego.
Projekt przyczynił się do:
  • zwiększenia zainteresowania organizacji turystycznych i turystów indywidualnych do poznawania zabytków Orawy,
  • nawiązania szerszej współpracy pomiędzy Muzeum Orawski Park Etnograficzny a Turist Orava dla koordynacji działań związanych z ochroną istniejącej zabudowy orawskiej.
Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Kwerendy w archiwach Polsce i na Słowacji oraz zeskanowanie istniejących zbiorów do celów opracowań naukowych, wystawienniczych i publikacji.

II.   Utworzenie archiwum fotograficznego w postaci negatywów i zapisu cyfrowego.

III.  Wykonanie wystawy fotograficznej
Na 120 zdjęciach eksponowanych w trakcie wystawy prezentowano najciekawsze obiekty orawskiej architektury.

   

IV.  Opracowanie i utworzenie wspólnie z partnerem słowackim strony internetowej projektu w języku polskim, słowackim i angielskim.  Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.