Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "STOP KRADZIEŻOM ZABYTKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. STOP KRADZIEŻOM ZABYTKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

BENEFICJENT:  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

REALIZATOR PROJEKTU:  Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
PARTNER SŁOWACKI: Krajské riaditel’stvo Policajného zboru v Presove  (Dyrekcja  Okręgowa Korpusu Policji w Preszowie)
OKRES REALIZACJI:  01.03.2010 r. - 30.11.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  18 506,06€ w tym dofinansowanie z EFRR: 15 730,15€

Rejon pogranicza polsko-słowackiego Powiatu Gorlickiego i Okresu Bardejov jest rejonem wielu wyznań religijnych, które władają licznymi dobrami dziedzictwa kulturowego, które ze względu na wartość są określane mianem bezcennych. Szlak architektury drewnianej stanowi zainteresowanie środowiska przestępczego ze względu na ilość zabytkowych obiektów i przedmiotów, które bardzo często wywożone są po kradzieży za granicę. W aktualnym kryzysie finansowym przedmioty zabytkowe są szczególnie pożądane jako dobra lokata kapitału co stanowi dodatkowy bodziec do działania świata przestępczego. Dotychczasowe kradzieże jakie zaistniały w obiektach sakralnych na terenie przygranicznym jednoznacznie dowodzą, że brak bazy danych o przedmiotach zabytkowych utrudnia ich odnalezienie ponieważ organy ścigania nie wiedzą nawet jak wyglądał skradziony przedmiot. Funkcjonowanie bazy przedmiotów zabytkowych pozwoli na zidentyfikowanie skradzionego przedmiotu oraz przekazanie stosownej informacji na jego temat Policji w całej Europie.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I. Spotkanie z władającymi zabytkami
Zostało zorganizowane spotkanie informacyjne z osobami zarządzającymi zabytkami z terenu powiatu gorlickiego. W spotkaniu wzięło udział 50 osób: przedstawicieli instytucji, parafii i osób prywatnych, którzy władają zabytkowymi budynkami i przedmiotami.

II. Skatalogowanie przedmiotów zabytkowych
Zostały sfotografowane i opisane przedmioty zabytkowe z terenu powiatu gorlickiego, które zostały umieszczone w bazie danych o zabytkowych przedmiotach dla potrzeb Policji.

III. Utworzenie elektronicznej bazy danych
Utworzono policyjną bazę danych zawierającą informacje i zdjęcia zabytkowych przedmiotów z terenu powiatu gorlickiego, które są we władaniu parafii, instytucji i osób prywatnych.

IV.Konferencja
Zorganizowano dwudniową konferencję podsumowującą i promującą projekt. W konferencji wzięło udział 100 osób, przedstawiciele Wnioskodawcy, Partnera, samorządów, mediów i włodarzy zabytków z terenu pogranicza polsko-słowackiego. Ponadto zostały wydane materiały pokonferencyjne w liczbie 1000 sztuk, które otrzymali uczestnicy konferencji oraz instytucje polskie i słowackie oraz ulotki informacyjne.

 


       
                                                                             Materiały pokonferencyjne                                                      Ulotka

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.