Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "SPOTKAJMY SIĘ NA ZAMKU W MUSZYNIE-HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

2012-05-10
 
MIKROPROJEKT PT. SPOTKAJMY SIĘ NA ZAMKU W MUSZYNIE - HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

BENEFICJENT: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
PARTNER SŁOWACKI: Občianské združenie „Kamenná veža”, Lipany
OKRES REALIZACJI:  01.01.2010 r. -31.12.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 52.725,05 € w tym dofinansowanie z EFRR: 44.816,29 €

Zły stan techniczny obiektów zabytkowych-zamków (obecnie ruin) w Muszynie i Kamenicy oraz postępująca degradacja naturalna i niszczenie związane z ingerencją człowieka, spowodowały że władze samorządowe po obu stronach granicy postanowiły przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku. Projekt służył ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, jakim są zabytkowe zamki w Muszynie i Kamenicy. Realizacja działań zaplanowanych w ramach mikroprojektu pt. Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność przyczyniła się do upowszechnienia wśród mieszkańców i turystów wiedzy o historii, współczesnym zachowaniu oraz planach związanych z zagospodarowaniem w przyszłości zamków na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego. Polsko-słowackie partnerstwo, mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego, zbudowane w ramach ww. mikroprojektu  kontynuowane jest poprzez realizację projektu pt. Poznajemy życie codzienne na muszyńskim zamku.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.  Konferencja pt. Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego
W roku 2010 w Muszynie odbyła się konferencja pt. Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego, w której uczestniczyło 50 osób w tym 17 Słowaków. Podczas konferencji wygłoszone zostały referaty o tematyce związanej z zamkami pogranicza polsko-słowackiego (historia, legendy, stan badań reliktów, architektura, obecnie prowadzone prace, plany zagospodarowania w przyszłości. Pokłosiem konferencji był tom pt. Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego, w którym zamieszczono referaty wygłoszone przez prelegentów.

     

II. 
Wystawa pokazująca zabytkowe zamki na historycznym szlaku handlowym  pogranicza polsko-słowackiego
Wernisaż wystawy pokazującej zabytkowe zamki (w Muszynie, Rytrze, Plavcu, Kamenicy) na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego odbył się w grudniu 2010 r. Zwiedzający wystawę mieli możliwość obejrzenia m.in. 250 metalowych i 7 ceramicznych zabytkowych eksponatów, wydobytych podczas prac archeologicznych prowadzonych przy ruinach zamku w Muszynie,  poddanych konserwacji w ramach mikroprojektu. Do końca roku 2010 wystawę odwiedziło 2050 osób. 

   
                    
III.  Wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna wytyczyła i oznakowała szlak turystyczny pn. Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego. W ramach zadania wykonano 4 tablice informacyjne, które zostały zainstalowane pod zamkiem w Muszynie, w Rytrze, w Kamenicy i Plavcu  oraz 15 kierunkowskazów prowadzących do zamków znajdujących się w ww. polskich i słowackich miejscowościach. Jak czytamy w folderze wydanym w ramach mikroprojektu: szlak ten ma oryginalną formę. W podróż będzie można wyruszyć z dowolnego obiektu i poruszać się wybraną przez siebie trasą, np. wzdłuż jednej z odnóg średniowiecznego szlaku handlowego prowadzącego z Polski na Wegry, którą biskupi krakowscy, a zarazem właściciele Muszyny, sprowadzali węgierskie wina do swoich piwnic. 
Infokiosk zakupiony w ramach projektu stanowi interaktywną tablicę zawierającą  informacje o zamkach znajdujących się na szlaku turystycznym Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego w polskiej, słowackiej i angielskiej w wersji językowej. Stroną startową infokiosku jest strona www.zamek.muszyna.pl. Liczba wejść do infokiosku w trakcie realizacji projektu wyniosła 2027.

    

IV.  Opracowanie i wydanie publikacji
W ramach mikroprojektu pt. Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność wydano 3 publikacje:

        
                                                                Album                                       Folder                       Materiały pokonferencyjne

W październiku 2010 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna zorganizowała spotkanie promujące wydany folder i album. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób. Publikacje zostały rozdystrybuowane do kilkuset podmiotów po polskiej i słowackiej stronie granicy.

   

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.muszyna.pl/pl/35002/0/Spotkajmy_sie_na_zamku_w_Muszynie___historia_i_wspolczesnosc.html