Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "SPISKIE KALENDARIUM IMPREZ..."

2012-05-10

MIKROPROJEKT PT. SPISKIE KALENDARIUM IMPREZ – WSPÓLNE KORZENIE, WSPÓLNE HORYZONTY

BENEFICJENT:  Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z/s w Niedzicy
PARTNER SŁOWACKI: Mesto Spiśska Stara Ves
OKRES REALIZACJI:  01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  39 982,05 € w tym dofinansowanie z EFRR: 33 984,74 €

Projekt Spiskie kalendarium imprez – wspólne korzenie, wspólne horyzonty służył wzmocnieniu współpracy kulturalnej i dobrosąsiedzkiej gmin partnerskich Łapsze Niżne i Spiska Stara Wieś oraz ich instytucji kultury w celu zintegrowanej i przemyślanej promocji tych obszarów poprzez wykorzystanie dorobku i tradycji ludowej, prezentację walorów turystycznych. Motywem przewodnim było odkrywanie  podobieństw i różnic w obyczajowości, twórczości i życiu codziennym na obszarze tej wspólnej, historyczno-geograficznej krainy zwanej Spiszem m.in. poprzez organizację cyklu imprez, warsztatów regionalnych, seminarium proekologicznego w celu większej integracji jej mieszkańców i lepszego wykorzystania potencjału turystycznego.

Głównym celem projektu była poprawa stosunków dobrosąsiedzkich i intensyfikacja współpracy między społecznością polską i słowacką  na transgranicznym obszarze Podtatrza zwanym Spiszem, za pośrednictwem lokalnych instytucji kultury obu gmin partnerskich oraz inwestycja w jakość współpracy w przyszłości, poprzez nawiązanie kontaktów personalnych, przełamanie barier mentalnych, językowych, stworzenie struktur organizacyjnych i sformalizowanie współpracy partnerskiej.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Pięć imprez kulturalnych
W trakcie realizacji projektu zorganizowano pięć imprez: „Spiskie Zwyki”, „Majówka europejska”, „Międzynarodowy Dzień Dziecka”, „Spisko Watra”, „Puchar Głowatki”.

   

II.   Dwa warsztaty edukacji regionalnej
W warsztatach wzięło udział 129 osób. 

III.  Seminarium proekologiczne
W seminarium proekologicznym uczestniczyło 100 osób.

IV.   Zarybianie Dunajca narybkiem szczupaka, głowacicy i pstrąga

   

V. Opracowano i wydano kalendarz promocyjny
Kalendarz wydano w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.