Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "ŚCIEŻKA ROWEROWO-PIESZA WOKÓŁ TATR..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. ŚCIEŻKA ROWEROWO-PIESZA WOKÓŁ TATR „PIENIŃSKA PĘTLA” –OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

BENEFICJENT: Gmina Czorsztyn
PARTNERZY: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Stowarzyszenie dla rozwoju regionu Pienin i Zamagurza
OKRES REALIZACJI:  01.03.2010 r. -28.02.2011 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 43.444,06 €  w tym dofinansowanie z EFRR: 36.927,45 €

Gmina Czorsztyn,  a zwłaszcza położone wzdłuż Dunajca Sromowce Niżne oraz Sromowce Wyżne  dzięki położeniu na obszarze o wybitnych walorach środowiska przyrodniczego i kulturowego są od początków XIX wieku tradycyjnym obszarem recepcji turystycznej. Partnerzy projektu dostrzegając, że głównym problemem regionu Pienin jest  brak ścieżek rowerowych, uznali za konieczną budowę ścieżki rowerowej, która pozwoli połączyć aktywne spędzanie wolnego czasu  w otoczeniu specyficznej  przyrody Pienin. Niniejszy projekt, w ramach którego opracowano niezbędną dokumentację techniczną, stanowi pierwszy etap na drodze ku budowie "Pienińskiej Pętli"- ścieżki rowerowo-pieszej wokół Tatr.

Ścieżka rowerowo-piesza ma zgodnie z założeniami biec wzdłuż przełomu Dunajca - od zapory w Sromowcach Wyżnych do kładki rowerowo-pieszej w Sromowcach Niżnych. Ścieżka będzie miała długość około  10 km, a jej szerokość wynosić będzie 2 metry. Partner słowacki - Stowarzyszenie dla rozwoju Pienin Zamagurza zrealizował już podobny projekt polegający na budowie ścieżki po stronie słowackiej. Budowa analogicznej ścieżki po stronie polskiej sprawi, że turystyczny szlak zamknie się w swoistą pętlę, znacznie podnosząc atrakcyjność turystyczną Pienin i Zamagurza. Przebieg ścieżki po stronie polskiej oraz kolejne etapy jej powstawania ilustruje poniższa mapka. W perspektywie długoterminowej projekt znacząco wpłynie na  poprawę infrastruktury turystycznej  pogranicza oraz przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej  regionu. Projekt ten stwarza doskonałą bazę do dalszych projektów oraz sprawi, że korzyści z realizacji projektu odczuwalne będą po obu stronach pogranicza.Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Opracowanie dokumentacji
W miesiącu grudniu 2010 zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej (projektu budowlanego, studium wykonalności oraz raportu oddziaływania na środowisko). W lutym 2011 r. Gmina Czorsztyn złożyła do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu pełną dokumentację w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

     

II.    Wydanie broszury

Broszura, wydana w 500 egzemplarzach, przedstawia podstawowe informacje o mikroprojekcie pt. Ścieżka rowerowo-piesza wokół Tatr „Pienińska Pętla” –opracowanie dokumentacji technicznej oraz zawiera krótką wzmiankę na temat atrakcji turystycznych regionu pogranicza Pienińskiego  Gminy Czorsztyn oraz Zamagurza.

 

III.   Konferencja podsumowująca projekt
W dniu 25 lutego 2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Ścieżka rowerowo-piesza wokół Tatr „Pienińska Pętla” – opracowanie dokumentacji technicznej. W konferencji uczestniczyły 62 osoby. W trakcie konferencji  przedstawiono planowany przebieg ścieżki po stronie polskiej, a partner Słowacji zaprezentował projekt znajdujący się po drugiej stronie granicy.  Na konferencji dystrybuowano broszury informacyjno-promocyjne. Materiały te zostały również przekazane partnerowi słowackiemu, który zajął się ich rozpowszechnieniem na Słowacji.  
   
   

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo pod adresem: http://www.czorsztyn.pl/pl/34069/0/PL_SK_2007_2013_Sciezka_rowerowopiesza_wokol_Tatr.html