Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "ROZWÓJ TURYSTYKI KULTUROWEJ I PRZYRODNICZEJ..."

2012-06-28
MIKROPROJEKT PT.  ROZWÓJ TURYSTYKI KULTUROWEJ I PRZYRODNICZEJ NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM

BENEFICJENT: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
PARTNER SŁOWACKI: Mesto Kežmarok
OKRES REALIZACJI: 01.06.2011 r. – 31.05.2012 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:    18.762,69 € w tym dofinansowanie z EFRR:   15.948,29 €


Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim to projekt, którego głównym celem było nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością terenów przygranicznych (przy szczególnym uwzględnieniu młodzieży szkół średnich i wyższych) oraz promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego tego regionu.

Realizacja projektu umożliwiła wymianę doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym Polski i Słowacji w zakresie dokumentowania, waloryzowania i udostępnienia turystycznego elementów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W ramach warsztatów młodzieży słowackiej i polskiej stworzono podstawy międzynarodowej współpracy w zakresie inwentaryzacji dziedzictwa, czego rezultatem jest bank informacji o atrakcjach i walorach turystycznych pogranicza polsko-słowackiego. Niewątpliwie realizacja projektu wpłynęła na  uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej mieszkańcom pogranicza i turystom poprzez pokazanie mniej znanych atrakcji i walorów regionu, gdyż wiele wystąpień na konferencji dotyczyło tematów niszowych, jak turystyka militarna, pasterstwo, lotnictwo – wskutek publikacji materiałów więcej osób, zarówno mieszkańców, jak i turystów, może dowiedzieć się o unikatowości tego dziedzictwa. Dotychczasowe doświadczenia przy realizacji projektu stanowią  punkt wyjścia do dalszej współpracy partnerów w kierunku usprawnienia oraz tematycznej i przestrzennej dywersyfikacji ruchu turystycznego,  jako jednego z głównych czynników wpływających na gospodarkę Spisza i Podhala. Poprzez działania edukacyjne w trakcie warsztatów, a także prezentację badań naukowych atrakcji turystycznych obszarów pogranicznych w czasie konferencji i wydanie publikacji upowszechniona została wiedza na tematy związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym obszarów pogranicza wśród blisko 100 tysięcy osób.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.     Konferencja pt. Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim
Granice w turystyce mogą pełnić funkcję stymulatora, jak również bariery rozwoju, mogą też modyfikować przestrzeń turystyczną obszaru przygranicznego. Istnienie granicy może również stanowić istotny walor turystyczny (...)
/Dr Robert Faracik, Referat pt. Granice polityczne a turystyka-wzajemne relacje na wybranych przykładach z Europy/

W dniach 18-20 kwietnia 2012 r. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wspólnie z Miastem Kieżmark zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt. Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim.
  • Warsztaty dla młodzieży słowackiej i polskiej
W pierwszym dniu konferencji trzydziestoosobowa grupa młodzież z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (15 osób) oraz z Akademii Hotelowej Otto Brucknera w Kieżmarku (15 osób) wzięła udział w warsztatach pn. Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim - projektowanie szlaków turystycznych. W wyniku prac młodzieży powstała koncepcja dwóch szlaków turystycznych: przyrodniczego i kulturowego, połączonych wspólną ideą,  tworzących oś łączącą Nowy Targ i Kieżmark. Dla turystów odwiedzających tą część Europy stanowią one gotowe propozycje atrakcyjnych wycieczek samochodowych lub rowerowych, z elementami turystyki pieszej oraz licznymi obiektami do zwiedzania. Finałem warsztatów było zaprezentowanie 2  tras turystyczno-przyrodnicznych przez 2 studentów PPWSZ i 2 uczennice HAOB na zakończenie obrad konferencji oraz wycieczka, w trakcie której zwiedzano niektóre atrakcje. Warsztaty były zarówno dla polskich studentów, jak i słowackich uczniów cennym doświadczeniem, uczącym pracy w międzynarodowych zespołach oraz metodyki projektowania tras turystycznych. Po zakończeniu warsztatów goście ze Słowacji uczestniczyli w prelekcji nt. kształcenia w PPWSZ w kierunkach turystycznych. 

   
  •   Prelekcje
W trakcie konferencji 24 referaty wygłoszone zostały przez polskich i słowackich ekspertów, będących przedstawicielami m.in. słowackiego Ministerstwa Gospodarki, placówek naukowych,  parków narodowych, instytucji kultury. Ogółem w konferencji uczestniczyło 70 osób – zarejestrowanych uczestników (w tym 38 Słowaków i 32 Polaków).

  

   

                   
  • Wycieczka
30 uczestników  konferencji uczestniczyło w dniu 20.02.2012 r. w wycieczce na trasie Nowy Targ-Dębno-Czorsztyn-Niedzica-Kieżmark-Jurgów, w trakcie której zaprezentowane zostały trasy turystyczne opracowane przez młodzież z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz z Akademii Hotelowej Otto Brucknera w Kieżmarku podczas warsztatów.

   

II. Utworzenie strony internetowej www.konferencja.ppwsz.edu.pl
Informacje zamieszczone na portalu   www.konferencja.ppwsz.edu.pl przybliżą Państwu mikroprojekt pt. Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim zrealizowany przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołe Zawodową w Nowym Targu.  Informacje na stronie można wyszukiwać według następujących kategorii: O projekcie, Konferencja, Galeria, Szlaki, Publikacje, Linki, Kontakt. Do dnia 31.05.2012 r. strona zanotowała blisko 7400 wejść.

Na portalu zamieszczono do bezpłatnego pobrania w formacie PDF materiały pokonferencyjne pt. Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim i  broszurę Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim. Warsztaty oraz konferencja naukowa. Nowy Targ 18-20.04.2012.

Osobna zakładka została poświęcona dwóm szlakom kulturowym o nazwie „Podhale i Spisz-dwa regiony, wspólne dziedzictwo” oraz przyrodniczy o nazwie „U stóp Tatr i Pienin”. Szlaki te są efektem kompilacji projektów, opracowanych przez słowacką i polską młodzież w trakcie warsztatów.

 
III. Wydanie publikacji
  • Publikacja naukowa pt. Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim
Pokłosie konferencji stanowi bezpłatna publikacja monograficzna, wydana w nakładzie 300 egzemplarzy przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Zawiera ona 25 artykułów w języku polskim i słowackim, a także streszczenia w języku polskim, słowackim i angielskim. Referaty opracowane przez ekspertów dotyczą m.in.:
-turystyki w obszarach przygranicznych,
-turystyki przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim,
-turystyki kulturowej na pograniczu polsko-słowackim,
-perspektyw rozwoju turystyki  na pograniczu polsko-słowackim.
Wszystkie referaty zamieszczone w publikacji dostępne są tutaj.

 
  • Broszura popularnonaukowa Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim. Warsztaty oraz konferencja naukowa. Nowy Targ 18-20.04.2012
Rezultaty warsztatów w postaci opracowanych dwóch tras turystycznych zostały zaprezentowane w broszurze popularnonaukowej.  Ta polsko-słowacka publikacja została wydana w 2000 egz.

 

Pierwsza z tras o charakterze kulturowym o nazwie „Podhale i Spisz-dwa regiony, wspólne dziedzictwo” liczy 113 km długości. Tą trasę z Nowego Targu do Kieżmarku proponuje  się dla turysty zmotoryzowanego. Jak czytamy w broszurze: turysta, zmierzający z Podhala na Spisz może podziwiać wspaniałe zabytki kultury tego terenu, z zespołem zabytków miasta Kieżmark na czele. Jednocześnie na trasie można zauważyć różnicę pomiędzy ubogimi, w większości drewnianymi zabytkami Podhala, a tymi zbudowanymi w zamożnym w okresie średniowiecza regionie, jakim był Spisz. Na trasie znajdują się cztery zamki i jedna ruina, dwa kasztele oraz wiele zabytków sakralnych, w tym wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO kościoły w Dębnie i Kieżmarku.Druga trasa o nazwie „U stóp Tatr i Pienin” to propozycja szlaku dla miłośników przyrody i pięknych krajobrazów. Trasa ta łączy w sobie elementy szlaku dla  turystów zmotoryzowanych z kilkugodzinnymi eskapadami w interesujące miejsca, polecanymi osobom preferującym turystykę  aktywną. Trasy piesze mają różny stopień trudności – od łatwych (Czerwony Klasztor) po wymagające niezłej kondycji (Łomnicki Staw, Trzy Korony). Szlak przebiega przez obrzeża parków narodowych – dwóch słowackich: tatrzańskiego – TANAP oraz pienińskiego – PIENAP oraz Pienińskiego P.N Odwiedzić można m.in. pięć rezerwatów przyrody oraz słynny przełom Dunajca. Atutem trasy są jej walory krajobrazowe, szczególnie w paśmie Magury Spiskiej oraz w rejonie Jeziora Czorsztyńskiego. Trasa liczy 141 km.Z wersją elektroniczną broszury  można zapoznać się tutaj.
Publikacje dystrybuowano do polskich i słowackich bibliotek, szkół, władz samorządowych, instytutów naukowych.
    
IV. Organizacja spotkania pokonferencyjnego na terenie Słowacji
W dniu 31.05.2012 r. odbyło się w Kežmarku spotkanie podsumowujące realizację projektu, W spotkaniu uczestniczyło 69 osób, w tym 18 uczniów HAOB i 39 studentów PPWSZ. W trakcie spotkania dyskutowano m.in.  nad dalszymi wspólnymi projektami, w tym o pomyśle zorganizowania kursu pilota wycieczek i rezydenta.

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.konferencja.ppwsz.edu.pl/