Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "PSZCZOŁY W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA I PRZYRODY W EUROREGIONIE „TATRY”

2012-06-28

MIKROPROJEKT PT. PSZCZOŁY W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA I PRZYRODY W EUROREGIONIE „TATRY”

BENEFICJENT:  Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu
PARTNER SŁOWACKI: Spolok Vcelarov Slovenska
OKRES REALIZACJI:  01.05.2011 r. - 30.04.2012 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  38.147,08 €, w tym dofinansowanie z EFRR: 32.425,02 €


Celem projektu było wzmocnienie kontaktów transgranicznych pomiędzy pszczelarzami, przedstawicielami świata nauki itp. Projekt poświęcony był problematyce uświadamiania roli i znaczenia pszczół  w przyrodzie.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.   Konkurs
Po  polskiej i słowackiej stronie granicy przeprowadzono Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół rolniczych na plakat pt. „Pszczoły w służbie człowieka i przyrody w Euroregionie „Tatry”. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż zgłoszono do Komisji oceniającej 317 prac. Plakat, zaprojektowany  na podstawie pracy, której przyznano główną nagrodę, promował właściwe zachowania człowieka, zabezpieczające ochronę i waloryzację dziedzictwa przyrodniczego.

        
    
II.    Konspekt pt. "Wybrane zagadnienia ochrony środowiska naturalnego w kontekście biologicznej ochrony pszczoły miodnej na terenie Polski i Słowacji"
Wnioskodawca we współpracy z partnerem słowackim opracował dla wykładowców w szkołach dwujęzyczny  konspekt  pt. "Wybrane zagadnienia ochrony środowiska naturalnego w kontekście biologicznej ochrony pszczoły miodnej na terenie Polski i Słowacji". W konspekcie uwzględniono  specyfikę pszczelarstwa po polskiej i słowackiej stronie granicy.       

III.   Szkolenie dla wykładowców
W dniu 21.07.2011 r. w Nowym Sączu  odbyło się szkolenie dla wykładowców prowadzących prelekcje w szkołach. W szkoleniu wzięło udział 27 uczestników. Przeprowadzone szkolenie miało charakter dydaktyczno-praktyczny i  dotyczyło m.in. obsługi zakupionych zestawów multimedialnych.

IV.  Przeprowadzenie prelekcji

Na podstawie opracowanego wspólnie konspektu pt. "Wybrane zagadnienia ochrony środowiska naturalnego w kontekście biologicznej ochrony pszczoły miodnej na terenie Polski i Słowacji" przeprowadzono 100 prelekcji (w tym 10 po stronie słowackiej)  w szkołach podstawowych i gimnazjach. Łącznie w 100 prelekcjach uczestniczyło 5.180 uczniów; w tym 4.848 uczniów po stronie polskiej i 332 uczniów po stronie słowackiej.

V.    Opracowanie i opublikowanie danych statystycznych o pszczelarstwie na terenie Euroregionu „Tatry
Opracowano ankietę do zbierania danych statystycznych o sytuacji pszczelarstwie na terenie Euroregionu „Tatry”. Ankieta w języku polskim i słowackim umożliwiła wspólne opracowanie danych niezbędnych do oceny stanu pszczelarstwa po obu stronach granicy. W trakcie prowadzonej ankietyzacji zebrano 2228 ankiet, w tym 986 po stronie polskiej i  1242 po stronie słowackiej. Badania zostały zebrane wśród pszczelarzy, którzy posiadają 43.130 rodzin pszczelich (22.874 – Polska, 20.256 – Słowacja). Zebrane i opracowane dane statystyczne o pszczelarstwie na badanym terenie zostało wydane wraz z referatami z Międzynarodowej Konferencji w ilości 900 egzemplarzy (publikacja polsko-słowacka, liczba stron: 126). Zebranie tych danych pozwoli na podejmowanie w kolejnych latach dalszych prac badawczych, ukierunkowanych na konkretne zagadnienie ważne dla Euroregionu „Tatry”, ale również dla całej Polski i Słowacji.VI.    Zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji
W dniach 21-22.04.2012 r. w Bukowinie Tatrzańskie zorganizowano dwudniową Międzynarodową Konferencję pn. Rola i znaczenie pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz zagrożenia wyginięcia pszczół z udziałem wykładowców i słuchaczy z Polski i ze Słowacji.  Spotkanie stanowiło podsumowanie przeprowadzonych działań w ramach projektu. W pierwszym dniu w zwiedzaniu pasiek uczestniczyło 86 osób, w tym 32 osoby ze Słowacji. Natomiast w drugim dniu konferencji uczestniczyło 128 osób, w tym 33 osoby ze Słowacji.

     

    
Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.kzp.nsacz.pl