Piątek, 24 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "POLSKO-SŁOWACKIE SPOTKANIA LIDERÓW"

2012-06-28
MIKROPROJEKT PT. POLSKO-SŁOWACKIE SPOTKANIA LIDERÓW

BENEFICJENT:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”
PARTNER SŁOWACKI: Občianske združenie MAS LEV,o.z
OKRES REALIZACJI:  01.06.2011 r. - 30.11.2011 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  9.875,35 € w tym dofinansowanie z EFRR: 8.394,05 €


Projekt służył nawiązaniu oraz stworzeniu trwałej i efektywnej współpracy Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na obszarze pogranicza polsko – słowackiego. Dzięki realizacji działań zaplanowanych w ramach mikroprojektu stworzono bazę do realizacji projektów współpracy w pasie transgranicznym.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.   Spotkania robocze partnerów
Odbyły się trzy spotkania na terenie działalności Wnioskodawcy i Partnera.II.  Konferencja pt. „Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy“
W konferencji wzięło w niej udział 56 osób (13 ze Słowacji, 46 z Polski).
  
    

III.    Wydanie informatora
Na podstawie zebranych informacji zawartych w ankietach przesłanych przez wszystkich partnerów opracowano i wydano dwujęzyczny, polsko-słowacki informator. Zawiera on podstawowe informacje o Lokalnych Grupach Działania  z pogranicza polsko-słowackiego oraz ich obszarze i potencjale. Informator został wydany w ilości 1000 egzemplarzy o formacie A4. Objętość publikacji wynosi 44 str.  Informator został rozdystrybuowany do 18 LGD biorących udział w projekcie. Elektroniczna wersja informatora został zamieszczona na stronie internetowej wnioskodawcy www.lgdbeskidgorlicki.pl

       

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.lgdbeskidgorlicki.pl