Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "POLSKO-SŁOWACKIE ĆWICZENIE DOWÓDCZO-SZTABOWE..."

2012-06-28
MIKROPROJEKT PT. POLSKO-SŁOWACKIE ĆWICZENIE DOWÓDCZO-SZTABOWE

BENEFICJENT:  Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
PARTNERZY SŁOWACCY: Krajské riaditel’stvo Policajného zboru v Presove
OKRES REALIZACJI:  01.02.2011 r. - 30.09.2011 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  16 688,06 € w tym dofinansowanie z EFRR: 14 184,85 €


Projekt służył wypracowaniu metod i form współdziałania Policji oraz innych służb w sytuacji prowadzenia działań pościgowo - blokadowych, w tym pościgu transgranicznego, przejęcia takiego pościgu oraz zatrzymania osób, z którymi był prowadzony. Projekt przyczynił się zatem do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na pograniczu polsko-słowackim oraz  wzmocnienia wzajemnej współpracy służb na pograniczu polsko-słowackim.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Spotkania robocze partnerów
W trakcie realizacji projektu odbyło się osiem spotkań, w których brali udział zarówno Polacy jak i Słowacy. W ramach tych spotkań odbywała się wymiana doświadczeń oraz zacieśnianie współpracy międzyinstytucjonalnej.

II.    Przygotowanie i realizacja polsko-słowackiego ćwiczenia dowódczo-sztabowego
W trakcie ćwiczenia  przeprowadzono zajęcia teoretyczne, podczas których omówiono zasady prowadzenia działań pościgowo-blokadowych, zasad prowadzenia pościgu transgranicznego, rozwiązania stosowane w związku z aktem terroru  i sytuacją zakładniczą na terenie Polski i Słowacji, przypomniano obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Następnie zostały przeprowadzone zajęcia praktyczne, stworzono sytuację kryzysową na terenie państwa słowackiego, wykonano tzw. pościg transgraniczny, rozwiązano sytuację zakładniczą oraz wykonano stosowną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trzecim dniu podsumowano przebieg ćwiczenia, omówiono słabe i mocne strony oraz rozwiązania alternatywne. W ćwiczeniu wzięło udział łącznie 159 osób.

        

      

     
  
III.    Nagranie filmu instruktażowo-szkoleniowego
Podczas przeprowadzonego polsko-słowackiego ćwiczenia dowódczo-sztabowego został nagrany film instruktażowo-szkoleniowy i skopiowany w ilości 30 egzemplarzy a następnie przekazany do 26 instytucji polskich i słowackich.

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.