Sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "PLATFORMA MEDIALNA "POPRADZKIE WROTA"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. PLATFORMA MEDIALNA "POPRADZKIE WROTA"

BENEFICJENT: Powiat Nowosądecki
PARTNER SŁOWACKI: Mesto Stará Ľubovňa
OKRES REALIZACJI:  01.12.2009 r. - 31.03.2011 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 58.549,29 € w tym dofinansowanie z EFRR: 49.140,42 €.

Mając na uwadze, że informacja może być doskonałym narzędziem stymulującym rozwój społeczny i gospodarczy obszar obu partnerów projektu, Powiat Nowosądecki wraz z Miastem Stará Ľubovňa podjął inicjatywę utworzenia platformy medialnej ukazującej bieżące wydarzenia społeczno – kulturalne, biznesowe, turystyczne. Platforma była realizowana w oparciu o 3 nośniki informacji: prasa, telewizja, Internet. Treści przekazywane za pośrednictwem platformy dotyczyły: zapowiedzi nadchodzących wydarzeń (np. otwarcia nowych wystaw),  relacji z prac obu samorządów (np. działań na rzecz rozwoju regionów), problemów mieszkańców terenów przygranicznych (np. powodzi) i sposobów ich rozwiązywania, omówienia współdziałania samorządów, firm i podmiotów turystycznych z krajów uczestniczących w projekcie. Z publikowanych informacji korzystali  m.in. turyści, studenci, organizacje pozarządowe, media, przedsiębiorstwa, a także samorządy – wszyscy mieszkańcy obu regionów oraz internauci z Polski i Słowacji.

Dzięki bogactwu i powszechnej dostępności środków  przetwarzania informacji wykorzystanych w ramach mikroprojektu pt. Platforma medialna „Popradzkie wrota” wśród mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego oraz turystów nastąpił  wzrost wiedzy o wydarzeniach, życiu gospodarczym, kulturalnym i atrakcjach turystycznych powiatu nowosądeckiego i okresu Stara Ľubovna.  Tym samym wykreowano i wypromowano wśród turystów i mieszkańców obu krajów wizerunki tych regionów jako miejsc wartych odwiedzenia.  Projekt stanowi podstawę dalszych działań transgranicznych w zakresie wymiany danych i rozwoju turystyki, kultury, sportu, ochrony przyrody oraz przedsiębiorczości.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I. Opublikowanie 48 kolumn  prasowych
Kolumny emitowane były naprzemiennie w prasie lokalnej po stronie polskiej (tygodnik "Tydzień Nowosądecki") i słowackiej (tygodnik "
L'ubovnianske nowiny") zarówno w języku polskim, jak i w języku słowackim. Wszystkie artykuły dostępne sa na stronie internetowej "Tygodnia Nowosądeckiego" - www.tydziennowosadecki.pl oraz na stronie www.staralubovna.sk/media-ln. W trakcie realizacji projektu prasę ukazującą tematykę transgraniczną rozdystrybuowano do 150 podmiotów.


                                                                     "Tydzień Nowosądecki"                                          „Ľubovnianske nowiny”II.Wyemitowanie 48 audycji telewizyjnych
Polska telewizja prezentowała piękno i atrakcyjność Sądecczyzny, a słowacka poruszała analogiczne tematy słowackie. Następnie audycje tłumaczone były na języki partnerów  projektu i emitowane co dwa tygodnie w wersjach językowych odpowiednich dla danych krajów. Wyemitowane audycje są dostępne na stronie Sądeckiej
Telewizji Internetowej: www.tv-ns.pl w zakładce W OBIEKTYWIE oraz na stronie www.popradzkiewrota.pl.
III. Utworzenie strony internetowej www.popradzkiewrota.pl

Na stronie zamieszczono wyemitowane audycje telewizyjne oraz opublikowane w ramach mikroprojektu materiały prasowe.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.popradzkiewrota.pl