Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "JAK BARDZO JESTEŚMY..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. JAK BARDZO JESTEŚMY DO SIEBIE PODOBNI GORLICE-BARDEJOV

BENEFICJENT:  Gorlickie Centrum Kultury
PARTNER PROJEKTU: Kultúrne a turistické centrum Bardejov
OKRES REALIZACJI: 01.10.2009 r.– 31.08.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 11.087,36 € w tym dofinansowanie z EFRR: 9.424,26 €

Celem  projektu było wzmocnienie i promocja współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami regionu gorlicko-bardejovskiego  za pośrednictwem dwóch w tym celu powołanych do życia instytucji w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka: Domu Polsko – Słowackiego im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach oraz Domu Polsko – Słowackiego w Bardejovie.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Zorganizowanie 2 konferencji promujących projekt

II.   Przeprowadzenie cyklu sześciu wystaw współczesnej twórczości artystycznej
Wystawy zwiedziło ponad 200 osób.

     

 
Pokaz mody

        
Wystawa pn. Koronka klockowa/Wystawa pn. Rzeźba

   
Wystawa pn. Życzenia  bożonarodzeniowe dzieci polskich i słowackich

III. Opracowanie wirtualnej, panoramicznej prezentacji projektu oraz domów polsko – słowackich
Prezentacja została wydana na płytach DVD w nakładzie 100 egzemplarzy. Prezentacja dostępna jest także na stronie internetowej www.wirtualnydps.pl

         

IV.  Wydanie polsko – słowackiej broszury informacyjnej
Broszura dotyczyła  współczesnej twórczości słowackiej, detali architektonicznych obiektów zabytkowych Bardejova. Publikację wydano w nakładzie 100 egzemplarzy.Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.