Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "BEZPIECZNE POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE..."

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. BEZPIECZNE POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE-WYMIANA DOŚWIADCZEŃ MIĘDZY SŁUŻBAMI PORZĄDKOWYMI

BENEFICJENT: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
PARTNERZY SŁOWACCY: Krajské riaditel’stvo Policajného zboru v Żyline (Dyrekcja Okręgowa Korpusu Policji w Żylinie), Krajské riaditel’stvo Policajného zboru v Presove (Dyrekcja Okręgowa Korpusu Policji w Preszowie)

OKRES REALIZACJI:  01.03.2010 r. - 28.02.2011 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  24 155,69€ w tym dofinansowanie z EFRR: 20 532,34€

W ramach wspólnego zapewniania bezpieczeństwa w obszarach przygranicznych konieczna jest współpraca bezpośrednio realizujących te zadania funkcjonariuszy. Diagnoza potrzeb projektowych opierała się na analizie czynników zewnętrznych, takich jak wzrost ruchu turystycznego, brak zmian w liczbie funkcjonariuszy Policji zatrudnionych w jednostkach przygranicznych Policji, oraz statystki poziomu bezpieczeństwa oraz czynników wewnętrznych, takich jak wnioski poszczególnych, przygranicznych jednostek organizacyjnych Policji, dotyczących obszarów tematycznych współpracy zagranicznej. Realizacja projektu, oparta na wymianie doświadczeń między funkcjonariuszami i pracownikami instytucji policyjnych różnych regionów (Małopolska, Preszów i Żylina), dała odpowiedź na pytanie – w jaki sposób, za pomocą jakich metod, technik, modeli działania mają one skutecznie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów w swoich regionach?  Celem ogólnym projektu był rozwój, intensyfikacja i wzmocnienie współpracy między poszczególnymi partnerami: KWP w Krakowie (komendy powiatowe Policji w Gorlicach, w Nowym Targu, w Zakopanem i komenda miejska Policji w Nowym Sączu) i Dyrekcjami Okręgowymi Korpusu Policji w Preszowie i Żylinie, mająca  przyczynić się do poprawy sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów pogranicza polsko-słowackiego.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.   Trzy polsko-słowackie seminaria dla służb prewencyjnych, kryminalnych i wspomagających

II. Wydanie publikacji w języku polskim i słowackim zawierającej między innymi podsumowanie najważniejszych ustaleń poczynionych podczas trzech seminariów oraz mająca na celu ułatwienie współpracy na pograniczu polsko-słowackim Publikacja została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy.III.Konferencja podsumowująca realizację projektu
W konferencji uczestniczyły  42 osoby.

     

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.