Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

MIkroprojekt pt. "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM

BENEFICJENT: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
REALIZATOR PROJEKTU: Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

PARTNER SŁOWACKI: Krajské riaditel’stvo Policajného zboru v Presove  (Dyrekcja Okręgowa Korpusu Policji w Preszowie)
OKRES REALIZACJI:  01.04.2010 r. - 30.09.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 15 947,38€ w tym dofinansowanie z EFRR: 13 555,27€

Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach od ponad 10 lat współpracuje z Policją w Bardejovie. W głównej mierze współpraca ta opiera się na wymianie informacji o aktualnych zagrożeniach a szczególnie związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Ponadto po obu stronach granicy realizowane są wspólne patrole prewencyjne i kryminalne. Z chwilą zniesienia granic znacznie zwiększyło się zainteresowanie zarówno z polskiej jak i słowackiej strony wyjazdami turystycznymi. Coraz częściej dochodzi do zdarzeń drogowych, których sprawcami są kierujący z kraju sąsiedniego. Barierą szybkiego wykonania czynności służbowych związanych ze zdarzeniem drogowym jest zrozumienie języka słowackiego i polskiego. Dodatkowym utrudnieniem są różnice w prawie o ruchu drogowym pomiędzy Polską a Słowacją. Sytuacja ta jednoznacznie wskazuje na konieczność zwiększenia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Policją na pograniczu polsko-słowackim.
Głównym celem projektu był rozwój kontaktów instytucjonalnych Policji poprzez zwiększenie bezpieczeństwa na drogach pogranicza polsko-słowackiego. Ponadto: uświadomienie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zapewnienie równości szans wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej i przeciwdziałanie dyskryminacji, współdziałanie  mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, promowanie bezpieczeństwa na drodze, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy Policją polską i słowacką.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.     Robocze spotkania partnerów
W ramach sześciu spotkań odbywała się wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej.

II.    Opracowanie i wydruk publikacji
W ramach realizowanego projektu wydano dwujęzyczne:
  • rozmówki polsko-słowackie dla Policjantów (500 sztuk),
  • ulotki o zagrożeniach w ruchu drogowym,
  • ulotki o różnicach w prawie o ruchu drogowym po polskiej i słowackiej stronie (10 000 sztuk).
  •                     
III.    Kampania „BEZPIECZNE POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE“
Zostały zorganizowane wspólne warsztaty na temat różnic prawnych i językowych, które miały na celu przyczynić się do poprawy jakości obsługi zdarzeń z udziałem mieszkańców sąsiedniego kraju. W warsztatach wzięło udział 90 policjantów z Polski i Słowacji (3 spotkania po 30 osób).

W ramach wspólnych polsko-słowackich patroli zostały rozdane przez policjantów ulotki informacyjne kierującym pojazdami podczas akcji - kampanii- w okresie od czerwca do sierpnia 2010 roku.

         

IV.    Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowej konferencji podsumowującej projekt
W której uczestniczyło 100 osób. Wydano materiały pokonferencyjne.Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.