Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "15 LAT POLSKO-SŁOWACKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EUROREGIONU TATRY

2012-05-10

MIKROPROJEKT PT. 15 LAT POLSKO-SŁOWACKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EUROREGIONU "TATRY"


BENEFICJENT: Związek Euroregion "Tatry"
PARTNER SŁOWACKI: Združenie Region „Tatry”
OKRES REALIZACJI:  01.07.2009 r. - 30.09.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU: 57 661,44 €, w tym dofinansowanie z EFRR: 49 012,23 €

 
Cel ogólny:
Promowanie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej realizowanej w ramach Euroregionu "Tatry".
 
Cele szczegółowe:
- Popularyzacja rezultatów piętnastoletniej współpracy transgranicznej w Euroregionie „Tatry”.
- Utrwalanie i pogłębianie wszechstronnej polsko-słowackiej współpracy pomiędzy Związkiem Euroregion „Tatry“ i Združeniem Region „Tatry“.

Główne działania zrealizowane w ramach mikroprojektu:
 
I. Przygotowanie i druk w miesięczniku „Euroregiony – Polska” artykułu informacyjnego o polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w Euroregionie „Tatry” i realizowanym mikroprojekcie
 
26 sierpnia 2009 roku minęło 15 lat od dnia, kiedy zebrani na Kongresie Założycielskim w Nowym Targu przedstawiciele polskich i słowackich samorządów lokalnych z terenu Podhala, Orawy, Spisza i Liptowa podpisali Umowę pomiędzy samorządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej o utworzeniu transgranicznego związku „Euroregion Tatry“ oraz przyjęli statut stowarzyszenia, które swymi granicami objęło historyczno-kulturowe krainy położone wokół Tatr. Piętnaście lat działalności Euroregionu „Tatry” przyniosło wiele istotnych wydarzeń i dokonań. W zmieniającej się rzeczywistości i trwającym procesie pogłębiania się integracji europejskiej, który zaowocował wejściem Polski i Słowacji do Unii Europejskiej oraz otwarciem granic zgodnie z postanowieniami układu z Schengen Euroregion „Tatry” stał się inicjatorem i propagatorem licznych działań jednoczących mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego w dążeniu do wspólnych celów. W miesięczniku Euroregiony – Polska nr 79-80/2009 opublikowany został artykuł podsumowujący 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu "Tatry".
Artykuł w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj 


II. Opracowanie nowego, polsko-słowackiego serwisu internetowego Euroregionu „Tatry”

Nowy, polsko-słowacki serwis internetowy Euroregionu „Tatry” www.euroregion-tatry.eu umożliwia bezpośredni dostęp do informacji na temat działalności Euroregionu „Tatry” i polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Gromadzone są tu i udostępnione aktualne i archiwalne informacje, dokumenty, materiały graficzne i multimedialne, fotografie i prezentacje, elektroniczne wersje wydanych publikacji i wiele innych informacji, przedstawiających rezultaty i dobre praktyki współpracy na polsko-słowackim pograniczu. Główna strona serwisu www.euroregion-tatry.eu  odsyła do opracowanych przez Związek Euroregion „Tatry” i Združenie Region „Tatry” stron www.euroregion-tatry.pl  oraz  www.euroregion-tatry.sk


 

III. Przygotowanie wystawy prezentującej najważniejsze inicjatywy i przedsięwzięcia Euroregionu „Tatry”

     
 
     IV. Wydanie dwujęzycznego rocznika „Pogranicze Polsko-Słowackie”

Dwujęzyczny rocznik Pogranicze Polsko-Słowackie 2008-2009 stanowi podsumowanie i prezentację rezultatów piętnastoletniej transgranicznej współpracy Euroregionu „Tatry”. Rocznik otwiera zapis dyskusji na temat 15 lat działalności Euroregionu „Tatry”, która dnia 23 kwietnia 2010 roku odbyła się w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. Wzięły w niej udział osoby zaangażowane w przeszłości i obecnie w powstanie i rozwój Euroregionu „Tatry”: Piotr Bąk, Czesław Borowicz, Peter Burian, Wendelin Haber, Milan Nevlazla, Antoni Nowak, Jan Skupin. W rozdziale Studia i eseje pomieszczono teksty kilku referatów przygotowanych na konferencję pt. 15 lat Euroregionu „Tatry” – od stowarzyszenia do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej”, która odbyła się dnia 22 lipca 2010 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. W rozdziale Sylwetki wspominamy tragicznie zmarłego Waldemara Serwińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i długoletniego członka Rady Związku Euroregion „Tatry” oraz Przewodniczącego Komisji ochrony środowiska Związku. Rozdział Nasze sprawy poświęcony został podsumowaniu przez biuro Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu realizacji mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010 przez Euroregion „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Natomiast biuro Združenia Region „Tatry” w Kieżmarku opisuje zrealizowane projekty ukierunkowane na przedsięwzięcia o zasięgu euroregionalnym finansowane przez Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej. Dotychczasową Witrynę tatrzańską wyjątkowo zastąpiła Witryna Euroregionu, w której zaprezentowano wszystkie wydane przez biura Euroregionu „Tatry” publikacje. Kalendarium wydarzeń Euroregionu „Tatry” jest tym razem wyjątkowo obszerne i bogate. Zawiera bowiem informacje od założenia Euroregionu „Tatry” do końca 2009 roku. Rocznik zamyka kompletny wykaz władz Euroregionu „Tatry” w latach 1994-2009 oraz spis aktualnych członków Euroregionu „Tatry”.
Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej tutaj

 V. Przygotowanie edukacyjnego filmu prezentującego pogranicze polsko-słowackie i rezultaty piętnastoletniej współpracy transgranicznej w Euroregionie „Tatry”


Dokumentalny film pt. Łączą nas Tatry to nie tylko kompendium wiedzy o działalności Euroregionu „Tatry” i różnorodnych rezultatach piętnastoletniej współpracy transgranicznej w Euroregionie „Tatry”. Jest on również wędrówką po polsko-słowackim pograniczu i rozpościerających się wokół Tatr historyczno-geograficznych krainach : Podhalu, Orawie, Spiszu, Liptowie i ziemi sądeckiej. Przybliża i przypomina o niezwykłej różnorodności i bogactwie przyrody, kultury, tradycji i historii tego obszaru.

Premierowy pokaz filmu odbył się 22 lipca 2010 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. Autorką scenariusza filmu jest Anna Majorczyk, wyreżyserował i zrealizował go Jan Makowski, natomiast wyprodukowała Nowotarska Telewizja Kablowa. Film dostępny jest w polskiej i słowackiej wersji językowej. 


      

 
VI. Opracowanie kartograficzne i graficzne oraz druk mapy Euroregionu „Tatry”

Poszerzone i poprawione wydanie mapy turystycznej Euroregionu „Tatry” w skali 1:175.000. Na jej odwrocie zamieszczono informacje o wszystkich 31 polskich i 109 słowackich jednostkach samorządowych – powiatach, miastach, gminach i wsiach, będących w 2010 roku członkami Euroregionu „Tatry”. Mapa dostępna jest w polskiej i słowackiej wersji językowej.
VII. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji 15 lat Euroregionu „Tatry” – od stowarzyszenia do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz współorganizacja wycieczki do najciekawszych miejsc na obszarze Euroregionu „Tatry”

W dniu 22 lipca 2010 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja pt. 15 lat Euroregionu „Tatry” – Od stowarzyszenia do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Podczas konferencji referaty wygłosili:
  • dr Kazimierz Jóskowiak, Euroregion – europejski projekt integracyjny czasów współczesnych  
  • dr Oľga Marhulíková, Słowacko-polska współpraca transgraniczna i wkład w jej rozwój działającego od piętnastu lat Euroregionu „Tatry”  
  • dr Bogdan Wrzochalski, Od spotkania prezydentów Słowacji i Polski w Euroregionie „Tatry” w Kieżmarku 3 grudnia 2007 roku do wejścia naszych krajów do strefy Schengen 
  • Łukasz Lewkowicz, Działalność euroregionów pogranicza polsko-słowackiego. Analiza porównawcza  
  • Andrzej Brzoza, Euroregion „Tatry” – serdeczne partnerstwo Polaków i Słowaków. Rzecz widziana z Warszawy  
  • Peter Burian, Euroregion „Tatry" – obraz i rozwój demokracji lokalnej pomiędzy dwoma narodami  
  • Ladislav Volko, Dokąd prowadzi ta droga... Przestrzeń wzajemnego przenikania kultur  
  • Antoni Nowak, Mój Euroregion „Tatry”  
Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca rezultaty transgranicznej działalności Euroregionu „Tatry”, którą można było obejrzeć w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej oraz na nowotarskim rynku. W dniu 23 lipca 2010 r. uczestnicy konferencji wzięli udział w wizycie studyjnej wokół Tatr na trasie Nowy Targ – Chochołów - Orawski Zamek – Dolny Kubin – Wilkoliniec – Kieżmark – Nowy Targ. 

     

     


VIII. Przeprowadzenie spotkań z młodzieżą połączonych z prezentacją edukacyjnego filmu i wydanych w ramach mikroprojektu publikacji

We wrześniu 2010 r. zostały zorganizowane trzy spotkania z młodzieżą szkolną – dwa z uczniami Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu w dniu 16.09.2010 r. o godz. 10.00 i 11.30 oraz jedno z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem w dniu 29.09.2010 r. Podczas spotkań informowano uczniów na temat Euroregionu „Tatry”, jego działalności i realizacji mikroprojektu pt. 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”. Zaprezentowany został film edukacyjny pt. Łączą nas Tatry, mapa Euroregionu „Tatry” oraz rocznik. W spotkaniach uczestniczyło 207 uczniów. Spotkania były kontynuowane i 01.10.2010 r. odbyło się kolejne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Muszynie, w którym uczestniczyło 143 uczniów.

     
                                                                                                                                                                          fot. arch. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie
 
Więcej informacji na temat mikroprojektu i jego rezultatów znajdą Państwo na stronie
http://www.euroregion-tatry.eu/15_lat_polskoslowackiej_wspolpracy_transgranicznej_euroregionu_tatry,50,p.html