Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekt pt. "112 ŁĄCZY NAS"

2012-05-10
MIKROPROJEKT PT. 112 ŁĄCZY NAS

BENEFICJENT:  Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu” Piwniczna-Zdrój
PARTNER SŁOWACKI: Związek Miejscowości Górnej Torysy
OKRES REALIZACJI:  01.02.2010 r. - 31.10.2010 r.
ZREALIZOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU:  53 150,17€ w tym dofinansowanie z EFRR: 45 177,64€

Celem nadrzędnym projektu 112 łączy nas było stworzenie uczniom warunków do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego reagowania i działania w różnych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zarówno w kraju i za granicą. Projekt przyczynił się do nawiązania i utrzymywania pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi oraz dorosłymi ze Słowacji oraz do wymiany doświadczeń między Polską i Słowacją w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:
I.    Zorganizowanie dwudniowego szkolenia w Nowym Sączu
W pierwszym dniu szkolenia wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy zdobyło 25 nauczycieli z Polski. Drugiego dnia odbyło się szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli z Polski i Słowacji, w którym uczestniczyło 25 Polaków i 26 Słowaków.

II.    Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów
Zdobyta przez nauczycieli wiedza była przekazywana uczniom w wieku 7-9 lat oraz 13- 15 lat w szkołach położonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Miasta i Gminy Uzdrowiskowa Muszyna, a także na terenie gminy Łabowa i Rytro. Zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przeprowadzono dla 152 grup uczniów. Zakupione na potrzeby realizacji projektu 22 fantomy zostały przekazane polskim szkołom biorącym udział w projekcie.III.    Zorganizowanie i przeprowadzenie rajdów
Zorganizowano 4 jednodniowe rajdy dla uczniów z Polski i Słowacji, w których uczestniczyło łącznie 361 uczniów.

   

IV.    Wydanie publikacji o uczestnikach projektu oraz zasadach udzielania pierwszej pomocy w Polsce i na Słowacji
Folder został wydany w nakładzie 2000 egzemplarzy.V.    Zorganizowanie i przeprowadzenie w Amfiteatrze Zapopradzie w Muszynie konferencji podsumowującej projekt

Fotografie pochodzą z archiwum Beneficjenta.