Niedziela, 25 lutego 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Konferencja prasowa dotycząca działalności Euroregionu „Tatry” i perspektyw na rok 2011

Konferencja prasowa dotycząca działalności Euroregionu „Tatry” i perspektyw na rok 20112011-03-31

W dniu 30 marca w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja prasowa dotycząca bieżącej działalności Euroregionu „Tatry” i perspektyw na rok 2011. Uczestniczyli w niej członkowie Rady Związku Euroregion „Tatry”, nowo wybrani przewodniczący komisji problemowych Związku, Dyrektor biura oraz pracownicy Działu realizacji mikroprojektów.

Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki przedstawił zagadnienia omawiane w trakcie posiedzenia Rady Związku Euroregion „Tatry”, które poprzedziło konferencję prasową. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej http://www.euroregion-tatry.eu/posiedzenie_rady_zwiazku_euroregion_tatry_30032011,88,n.html

Druga cześć konferencji poświęcona była realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w Euroregionie „Tatry”.
Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” Antoni Nowak zaprezentował projekty własne realizowane przez biuro Związku:
-projekt pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”,
-mikroprojekt pt. 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”,
-projekt sieciowy pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
Informacje o projektach własnych Związku Euroregion „Tatry” przedstawia zamieszczona poniżej prezentacja.
 
Następnie pracownicy Działu realizacji mikroprojektów przedstawili realizację przez Związek Euroregion „Tatry” mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013.
W ramach pierwszego naboru mikroprojektów trwającego od 30.03.2009 r. do 29.05.2009 r. złożono 99 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów. Podkomitet Monitorujący przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 56 mikroprojektów. Z Beneficjentami tych projektów Związek Euroregion „Tatry” podpisał umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 1.878.188,83 EUR. Do końca lutego 2011r. zakończone zostały działania w ramach 54 projektów spośród 56 zatwierdzonych do realizacji w ramach I naboru mikroprojektów. Przy realizacji 56 projektów współpracowało 125 partnerów z Polski i Słowacji. Dominującą grupę beneficjentów stanowiły jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje kultury. We wspólnych różnorodnych działaniach z zakresu kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji, przedsiębiorczości, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz bezpieczeństwa  uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób co przyczyniło się do integracji społeczności lokalnych pogranicza polsko-słowackiego. W ramach mikroprojektów wydano dotychczas m.in. 59 różnego rodzaju publikacji, 6 map, 3 płyty z muzyką, 3 filmy, utworzono 18 stron internetowych, wytyczono i oznakowano 4 szlaki. Działaniom tym towarzyszyły drobne inwestycje powiązane z przedsięwzięciami  z dziedziny kultury i turystyki

W Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu można aktualnie obejrzeć wystawę prezentującą wszystkie mikroprojekty i ich rezultaty. Dostępna jest ona również na stronie internetowej http://www.pwt-2007-2013.euroregion-tatry.eu/_pliki/tablice_na_wystawe,0b96d.pdf 

W ramach drugiego naboru mikroprojektów trwającego od 16.08.2010 r. do 15.10.2010 r. złożono  68 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów na łączną kwotę 2.424.113,90 EUR przy dostępnej kwocie alokacji z EFRR w wysokości ok. 419.580 EUR. Podkomitet Monitorujący obradujący w dniach 17-18.03.2011 r. na Słowacji przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 15 mikroprojektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 419.579,42 EUR. Lista zatwierdzonych projektów znajduje się tutaj.

Ogłoszenie trzeciego zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów planowane jest w miesiącu wrześniu 2011 r. Dostępna kwota dofinansowania w ramach trzeciego naboru to blisko 2 miliony euro, z czego 1.773.381,68 EUR to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ok. 209.000 EUR środki z rezerwy celowej budżetu państwa. 

Wszelkie informacje dotyczące naborów mikroprojektów, realizowanych działań, zasad przyznawania dofinansowania i rozliczania mikroprojektów, dokumentów programowych itp.  dostępne są na nowej stronie internetowej Euroregionu „Tatry” www.pwt.euroregion-tatry.eu.

Szczegółowe dane na temat realizacji mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” (w tym działań związanych z promocją mikroprojektów) przedstawia zamieszczona poniżej prezentacja.