Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Finansowanie

Źródło finansowania
Program Współpracy Transgranicznej Intereg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa (dotyczy to partnerów projektu parasolowego i partnerów słowackich „dużych” projektów). W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki własne (tzw. „wkład własny”) wnoszone przez podmioty realizujące projekty.   Maksymalny poziom dofinansowania w każdej z osi priorytetowych to  85%. Poziom współfinansowania z EFRR może być zmniejszony w przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej lub generujących przychody.
Wysokość alokacji
Wysokość alokacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Współpracy Transgranicznej Intereg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wynosi blisko 155 mln euro w tym:
Finansowanie projektów w poszczególnych osiach priorytetowych

 


Sposób finansowania projektów
Dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie są kwalifikowalne Beneficjent powinien sfinansować je ze środków własnych.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji, na zasadzie refundacji poniesionych wydatków (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków).