Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-20202015-12-16
W dniu 10 grudnia 2015 r. w Bielsku-Białej przedstawiciele Związku Euroregion "Tatry" uczestniczyli w drugim posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja. W trakcie posiedzenia podjęto decyzje i zatwierdzono dokumenty niezbędne do uruchomienia naborów.

Zatwierdzenie dokumentów do ogłoszenia naborów
W trakcie posiedzenia zatwierdzono podstawowe dokumenty dla Wnioskodawcy, tj:
  • Podręcznik Beneficjenta. Podręcznik zawiera informacje przydatne dla beneficjentów na etapie przygotowania i wdrażania projektów. Wnioskodawcy znajdą w tym dokumencie praktyczne wskazówki do opracowania koncepcji projektu oraz właściwego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Natomiast dla beneficjentów będzie on praktycznym narzędziem pomagającym  zrealizować projekt zgodnie z zasadami Programu.  Jednym z załączników do PodręcznikaZasady realizacji Projektów Parasolowych, które regulują kwestie związane z realizacją Projektów Parasolowych w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja.
  • Wzór wniosku o dofinansowanie projektów standardowych.

Harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Interreg V-A PL-SK na rok 2016

Podczas posiedzenia zatwierdzono także harmonogram naborów na 2016 r. wraz z przewidywaną alokacją, który dostępny jest tutaj. Pierwszy nabór zostanie ogłoszony w styczniu 2016 r. i będzie dotyczył transgranicznej infrastruktury drogowej. W ramach tego naboru dofinansowywane będą projekty, które wzmacniają współpracę transgraniczną oraz umożliwiają połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów z transeuropejską siecią transportową.  Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie w ciągu roku i obejmą następujące obszary tematyczne: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, transport multimodalny,edukacja transgraniczna i uczenie się przez całe życie. Ponadto przeprowadzony zostanie nabór na projekty parasolowe i projekty flagowe.
Szczegółowe informacje dotyczące naborów będą publikowane na stronie Programu, Euroregionu "Tatry" i EWT wraz z zaproszeniem do składania wniosków o dofinansowanie.

Ustalenia w zakresie mikroprojektów
W trakcie spotkania Instytucja Zarządzająca w porozumieniu z partnerami Projektów Parasolowych na pograniczu polsko-słowackim podjęła także wiążące decyzje w zakresie Projektów Parasolowych i mikroprojektów dotyczące:
  • zmniejszenia poziomu kontraktacji mikroprojektów do końca 2018 roku z 50% środków na realizację mikroprojektów do 40%.
  • zwiększenia minimalnej wartości mikroprojektów wspólnych, które powinny być zakontraktowane do 2018 roku z 25% do 35%,
  • podwyższenia maksymalnej wartości dofinansowania z EFRR dla mikroprojektów indywidualnych z 35 tys. EUR do 50 tys. EUR,
  • harmonogramu realizacji projektów parasolowych. Zaplanowano, że nabór na Projekty Parasolowe ogłoszony zostanie w lutym 2016 r. Termin zatwierdzenia Projektu Parasolowego - marzec 2016 r., co pozwala zakładać ogłoszenie naboru na mikroprojekty na przełomie kwietnia/maja 2016 r.
Inne tematy poruszone i omówione podczas posiedzenia dotyczyły: regulaminu Komitetu Monitorującego, planu ewaluacji Programu oraz sposobu wyboru ekspertów do oceny projektów i wymagań, jakie kandydaci na ekspertów powinni spełniać.Wykaz decyzji Komitetu Monitorującego podjętych 10 grudnia 2015 r. znajduje się tutaj.