Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Stanowisko Euroregionu "Tatry" w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Stanowisko Euroregionu "Tatry" w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej2012-05-08
Podczas XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry", który odbył się 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu, polscy i słowaccy delegaci przyjęli wspólne stanowisko w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020.
Kongres wyraził zaniepokojenie faktem, iż do tej pory nie rozpoczęły się jeszcze prace nad przygotowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej PL-SK na lata 2014-2020 i zwrócił się do właściwych ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej o jak najszybsze powołanie polsko-słowackiej grupy roboczej, która zajmie się przygotowaniem Programu.

W ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 6 października 2011 r. pakiecie dokumentów dotyczących przyszłej polityki spójności Unii Europejskiej znalazły się m.in. projekty rozporządzeń ws. przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" oraz przepisów szczegółowych dotyczących EFRR i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia". Rozporządzenia te w jednoznaczny sposób określają rolę i miejsce współpracy terytorialnej jako ważnego instrumentu na rzecz spójności terytorialnej i integracji europejskiej. Przewidują również zwiększenie dostępnych środków na "Europejską współpracę terytorialną". Kongres Euroregionu "Tatry" uważa, że stwarza to szansę realizacji kluczowych polsko-słowackich projektów transgranicznych w latach 2014-2020 i swoje stanowisko w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020 wyraża w podjętej uchwale, którą zamieszczamy tutaj.