Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów EWT 2007-2013

2013-03-26
Związek Euroregion "Tatry" informuje, że w dniu 19 marca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013. Ww. rozporządzenie określa  przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013.

Na  podstawie rozporządzenia będzie można udzielać dwóch rodzajów pomocy tj.:
  • regionalnej pomocy inwestycyjnej (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu),
  • pomocy de minimis (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis). 
Pomoc będzie udzielana na projekty, w których zidentyfikowana została pomoc publiczna, realizowane m.in. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.