Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Promocja mikroprojektów podczas Open Days w Brukseli

Promocja mikroprojektów podczas Open Days w Brukseli2011-10-27
 
 
 
 
 
W dniu 11 października 2011 roku w Brukseli  Związek Euroregion „Tatry” prezentował trzy mikroprojekty dofinansowane z EFRR w ramach pierwszego naboru Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013.  Było to możliwe dzięki inicjatywie Biura Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli, bowiem w marcu  2011 pracownicy Euroregionu „Tatry” zostali poproszeni przez koordynatora tego biura pana Filipa Zonia o przesłanie informacji na temat pięciu wybranych przez przedstawicielstwo  mikroprojektów. Wyjaśniono, że rozważana jest możliwość prezentacji tych projektów podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast - Open Days 2011 w Brukseli, które jest przedsięwzięciem organizowanym przez  Komitet Regionów oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej.  W maju 2011 poinformowano Euroregion „Tatry”, że konsorcjum o nazwie Euroregiony dla Współpracy Terytorialnej (Euroregions for Territorial Cooperation), w którego skład wchodzą Catalonia, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Liguria, Aosta Valley oraz Małopolska)  jest organizatorem jednego z warsztatów podczas Open Days 2011,  zaakceptowało do zaprezentowania 3 mikroprojekty: 
- „Przedsiębiorczość bez granic” zrealizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości,
-  Platforma Medialna „Popradzkie wrota”, którego beneficjentem jest Powiat Nowosądecki,
-„Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym rynku turystycznym” zrealizowany przez Miasto i Gminę Szczawnica.
 
Powodem wyboru tych projektów była spójność z hasłem przewodnim tegorocznych Open Days „Inwestując w przyszłość: regiony i miasta na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu”, a także bliskość tematyce gospodarczej.

W związku z tym Euroregion „Tatry” został zaproszony do wzięcia udziału w warsztatach zatytułowanych „Euroregiony na rzecz rozwoju swoich obszarów”. W skład dwuosobowej delegacji ze Związku Euroregion Tatry  uczestniczącej w warsztatach wchodziła Teresa  Siaśkiewicz, kierownik działu realizacji mikroprojektów oraz Dominika Różańska, Główny księgowy projektu parasolowego. Warsztaty zorganizowano w ramach jednego z trzech priorytetów tematycznych tegorocznych Open Days: „Znaczenie aspektu geograficznego” (koncentrującego się wokół kwestii podejścia terytorialnego przy określaniu potrzeb i wykorzystaniu możliwości na szczeblu lokalnym i regionalnym).  Poprzez prezentację konkretnych projektów warsztaty te umożliwiły przedyskutowanie mocnych i słabych stron współpracy terytorialnej, jak również udział euroregionów    w realizacji strategii Europa 2020. Warsztaty umożliwiły odpowiedzi na pytania: jakie są najlepsze instrumenty w celu pobudzenia wzrostu na terytorium euroregionów oraz jak korzystać z funduszy strukturalnych  aby ułatwić realizację projektów współpracy. Otwarta debata z publicznością służyła określeniu parametrów dla lepszej współpracy terytorialnej prowadzącej do bardziej zrównoważonych, otwartych i inteligentnych regionów.

Prelegentami warsztatów byli:
-David Sweet – doradca DG Polityki Regionalnej  Komisji Europejskiej, który prezentował najważniejsze założenia polityki spójności UE na lata 2014-2020 w kontekście realizacji celów Strategii Europa 2020,
-Salvador Sedo I Alabart  - dyrektor generalny ds. kontaktów międzynarodowych w rządzie Katalonii,  pełniący  jednocześnie funkcję prezesa Euroregionu Pyrenees Mediterranean, który  prezentował informacje na temat euroregionu i doświadczeń w realizacji kluczowych projektów z tego  obszaru.
-Bernard Soulage –wiceprezydent ds. kontaktów europejskich i międzynarodowych w Radzie Regionu Rhône-Alpes, który przedstawił doświadczenia we współpracy międzynarodowej tego regionu, polemizując      z niektórymi założeniami polityki spójności na lata 2014-2020.
-Teresa Siaśkiewicz, Kierownik Działu realizacji mikroprojektów, reprezentująca Euroregion „Tatry”, która przedstawiła doświadczenia Euroregionu „Tatry” w zakresie wdrażania mikroprojektów  a także informacje na temat celów, działań i rezultatów trzech wybranych przez organizatorów mikroprojektów.

Przebieg debaty z publicznością moderował  Frederic Simon, redaktor naczelny Euroactive.com. Pytania publiczności i otwarta  dyskusja skoncentrowała się wokół założeń polityki spójności po 2013 roku  i  zasad dofinansowania współpracy transgranicznej i międzynarodowej. Przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślał, że wsparcie finansowe będzie  uzależnione od warunków makroekonomicznych regionów współpracujących, zgodności projektów ze strategiami regionalnymi i faktycznych rezultatów międzynarodowych przedsięwzięć.