Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-20202015-04-30
W dniu 29.04.2015 r. w Starym Smokowcu odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Polsko-słowacki Komitet Monitorujący stanowi niezależne ciało powoływane przez Instytucję Zarządzającą w celu dokonywania  przeglądu wdrażania programu. Do jego głównych zadań należy m.in. zatwierdzanie dokumentów programowych, wybór projektów do dofinansowania i  rozpatrywanie skarg dotyczących wyboru projektów.

W trakcie pierwszego posiedzenia m.in. zatwierdzono zmiany w dokumencie programowym oraz pakiet dokumentów niezbędnych do uruchomienia naboru na projekty flagowe. Przyjęto także Strategię Komunikacji Programu oraz Wytyczne dla beneficjenta w zakresie promocji projektów.Podczas obrad przedstawiono również propozycję pakietu aplikacyjnego dotyczącego standardowych projektów (w tym wzór formularza wniosku aplikacyjnego, zasady wyborów ekspertów do oceny projektów oraz założenia do umowy o dofinansowanie).  W spotkaniu ze strony Euroregionu „Tatry” uczestniczyli pan Antoni Karlak – Przewodniczący Rady oraz pan  Antoni Nowak –  Dyrektor biura, natomiast  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o reprezentowała Dyrektor Ugrupowania - pani Agnieszka Pyzowska.