Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020

Pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-20202011-10-18
Dnia 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020, w którym znalazły się m.in. ważne dla perspektyw polsko-słowackiej współpracy transgranicznej projekty rozporządzeń ws. przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna", przepisów szczegółowych dotyczących EFRR i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" oraz projekt zmian rozporządzenia 1082/2006 ws. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.


W skład pakietu wchodzą projekty następujących rozporządzeń:
  • rozporządzenie podstawowe, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa (EFRM),
  • rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
  • rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
  • rozporządzenie dot. Funduszu Spójności (FS),
  • rozporządzenie dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT),
  • rozporządzenie dot. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)
Pakiet zawiera również projekty rozporządzeń powiązanych z polityką spójności: rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF), rozporządzenie dot. Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych oraz komunikat w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Publikując dokumenty i przekazując je Radzie i Parlamentowi Europejskiemu Komisja Europejska rozpoczęła oficjalną debatę na temat przyszłości polityki spójności po 2013 r. Pierwsze dyskusje na ten temat prowadzone były już podczas 9. Europejskich Dni Regionów i Miast OPEN DAYS, które odbyły się w Brukseli w dniach 10-13 października 2011 r.