Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

Forum dla wnioskodawców i beneficjentów mikroprojektów

Witamy Państwa na Forum dla wnioskodawców i beneficjentów mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Forum służy wymianie poglądów w zakresie aplikowania o dofinansowanie mikroprojektów oraz rozliczania projektów. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Forum
Napisz nowy temat

Imię nazwisko lub Pseudonim *

E-mail:*

Temat *

Treść:

9 + 6*

* - pola obowiązkowe
upoważnienie jednostki terenowej
data: 2012-07-20 23:46:06 // autor: Ludomir Molitoris
Chciałym zapytać w jaki sposób należy upoważnić jednostkę terenową stowarzyszenia, które działa poza terenem wsparcia, natomiast jednostki terenowe działają na terenie objętym programem.
data: 2012-07-25 10:50:34 // autor: Euroregion "Tatry"
Podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej jednostka nadrzędna udziela pisemnie stosownego pełnomocnictwa oraz przejmuje odpowiedzialność finansową za realizowany projekt. Pełnomocnictwo powinno obejmować upoważnienie do: złożenia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu, podpisania umowy o dofinansowanie mikroprojektu oraz realizacji projektu. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez osobę/osoby wyznaczone do reprezentowania danego Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym prawem krajowym (takie uprawnienie może wynikać ze statutu lub wpisu do właściwego rejestru). W przypadku podpisania wniosku o dofinansowanie przez pełnomocnika, kopia pełnomocnictwa winna być załączona do wniosku. W przypadku, gdy jednostka terenowa ma osobowość prawna upoważnienie nie jest konieczne.
Napisz odpowiedź
Dokumenty do kontroli ex-ante zamówień publicznych
data: 2013-05-16 08:13:55 // autor: Euroregion "Tatry"
W związku z pojawiającymi się brakami przy załączaniu projektów dokumentów do kontroli ex-ante zamówień publicznych dotyczących działań planowanych w ramach mikroprojektów, poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów.
data: 2013-05-16 08:33:42 // autor: Euroregion "Tatry"
Aby dokonać oceny ex-ante zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującą procedurą, powinniśmy otrzymać od Państwa projekty dokumentacji przetargowej w tym: dokument potwierdzający ustalenie szacunkowej wartości zamówienia w walucie EUR, projekt ogłoszenia o przetargu, SIWZ z załącznikami (w tym projekt umowy z wykonawcą),aktualny kosztorys (w przypadku postępowań dotyczących robót budowlanych). Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę projekty tych dokumentów powinny być dostarczone do biura Związku Euroregion „Tatry” przed ogłoszeniem przetargu. Załączane dokumenty powinny zostać przygotowane z zachowaniem zasad informacji i promocji obowiązujących w Programie.
Napisz odpowiedź
Imię nazwisko lub Pseudonim *

E-mail:*

Treść:

5 + 3*

* - pola obowiązkowe
1... poprzedni [ 2 / 2 ]