Czwartek, 30 listopada 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Materiały pokonferencyjne pt. ZAMKI NA HISTORYCZNYM SZLAKU HANDLOWYM POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

Materiały pokonferencyjne pt. ZAMKI NA HISTORYCZNYM SZLAKU HANDLOWYM POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO2012-03-20
Tytuł: Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego, red. Barbara Chudzińska, wyd. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ss. 89, Muszyna 2010, nakład:100 egzemplarzy

W dniu 23.04.2010r. w Muszynie odbyła się konferencja pt.  Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego. Konferencja ta została zrealizowana w ramach mikroprojektu pt. Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność. W trakcie spotkania polscy i słowaccy eksperci wygłosili 6 referatów poświęconych warowniom położonym w dolinie Dunajca i Popradu oraz na Spiszu, które zamieszczono w niniejszym tomie materiałów pokonferencyjnych:  
•    Stan badań reliktów zamków na pograniczu polsko-słowackim - Stanisław Kołodziejski
•    Vývoj hradnej architektury na Spiší – Gabriel Lukáč
•    Hrad Kamenica. Zámer obnovy  a doterajšíe výsledky  - Peter Harčar
•    Zamek Rytro w świetle dotychczasowych badań archeologicznych - Eligiusz Dworaczyński
•    Zamek w Muszynie – Kazimierz Przyboś
•    Zamek w Muszynie w świetle badań archeologicznych – Barbara Chudzińska

Jak czytamy we wstępie  publikacji pt.  Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego „Dwie pierwsze prelekcje wprowadziły uczestników spotkania  w tematykę średniowiecznych zamków  na wskazanym wyżej obszarze. Stanisław Kołodziejski skoncentrował się na dziejach i architekturze obiektów zlokalizowanych w Dolinach Dunajca i Popradu, zaś Gabriel Lukáč przedstawił ewolucję murowanych budowli obronnych na pobliskim Spiszu. Kolejna prezentacja Petera Harčara-została poświęcona zamkowi w Kamenicy. Jej autor omówił  wyniki badań archeologicznych oraz plany rewitalizacji tej warowni, w które zaangażowane jest m.in. (…) stowarzyszenie „Kamenná veža”. Następne wystąpienie Eligiusza Dworaczyńskiego – dotyczyło zamku w Rytrze. Dwa ostatnie referaty poświęcono Muszynie. Kazimierz Przyboś zapoznał uczestników  z początkami tej miejscowości  w świetle najstarszych dokumentów oraz historią badań archeologicznych prowadzonych w dwóch muszyńskich założeniach  obronnych, zlokalizowanych na Górze Zamkowej, a mianowice na gródku i zamku. Z kolei Barbara Chudzińska przedstawiła wyniki prac archeologicznych prowadzonych przez nią na zamku od roku 2007.”
/Barbara Chudzińska, Wstęp [w]:  Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego, Muszyna 2010, s. 8/